Troballes aïllades a la Ronda Sud de Calaf Calaf

Anoia
La Colonia. 08280 Calaf
Al sud del nucli urbà de Calaf, en camps de conreu i zones ermes.
653

Coordenades:

41.72661
1.52071
376964
4620480
08031-59
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Edats dels Metalls
Antic
Modern
Dolent
Actualment són camps de conreu.
Legal
AEA. Catàleg de Béns a Protegir
CC.AA: 16743
Fàcil
Sense ús
Privada
08031A00200061
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

A la prospecció efectuada l'any 2007, es van trobar elements arqueològics diversos, algunes ceràmiques corresponents a l'època contemporània i moderna i alguns materials lítics d'època prehistòrica. El material ceràmic modern és abundós però poc significatiu per la seva recurrència arreu dels camps de conreu i la poca informació que ens aporta. Dels materials lítics prehistòrics se'n constata la seva excepcionalitat però també una dispersió massa extensa en el territori que permetés definir una zona d'interès arqueològic.

La construcció d'un tram de carretera al sud est de la població de Calaf que enllacés les carreteres C-25, N-141b, C-1412a i C-1412 va motivar dues intervencions arqueològiques per valorar l'impacte patrimonial de les obres. Així doncs, el primer estudi arqueològic que es dugué a terme en aquesta zona fou durant els mesos de febrer i març de 2007 i va consistir en una prospecció superficial del traçat de la que seria la ronda sud de Calaf. L'objectiu principal d'aquesta prospecció era trobar indicis que ens assenyalessin la possible presència d'algun jaciment arqueològic en el subsòl dels camps de cultiu afectats. El resultat d'aquesta primera presa de contacte amb el territori mitjançant la prospecció va ser la troballa d'elements arqueològics diversos. Com a conseqüència dels resultats es proposa sondejar el subsòl mitjançant rases així com un seguiment continuat de les obres per part d'un arqueòleg.
Aquestes mesures preventives es van dur a terme durant el mes d'agost de 2007 quan es va realitzar una nova intervenció arqueològica en la zona on s'havien localitzat restes aïllades en superfície. La intenció era localitzar un possible jaciment d'època prehistòrica en el subsòl. Per això es van fer 20 rases de sondeig en aquesta zona mitjançant una màquina retroexcavadora amb cullera plana fins a arribar al substrat natural o a un nivell sense indicis d'activitat antròpica. En cap de les rases es va identificar evidències arqueològiques destacades.

Memòries i informes: Memòria de la intervenció arqueològica a la Ronda Sud de Calaf, març 2007: Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
Memòries i informes: Memòria intervenció arqueològica a la Ronda Sud de Calaf, agost 2007: Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.