Torre de la Riera Balenyà

Osona
Camí de la Riera

Coordenades:

41.82227
2.22917
435984
4630331
08017-197
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XIV-XVII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN (Decret 22/04/1949, BOE 05/05/1949)
Fàcil
Residencial
Privada
08017A007000220000OL
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La torre de la Riera és una construcció defensiva d'origen medieval que durant el segle XVII va quedar integrada en l'estructura de la masia. Està situada a l'extrem de mestral de la casa, és de planta quadrangular i conserva tres nivells d'alçat. Al segle XVII van obrir-se a la façana una finestra per pis, d'arc pla de pedra carejada, la del pis inscrita: " IHS / FRANCESCHS RIERA VILA/ EN LO ANY 1683". El parament dels murs és de pedra irregular disposada en filades, amb carreus escairats a les cantonades. La façana de tramuntana està arrebossada i presenta una obertura d'arc pla de pedra al nivell inferior. A l'interior s'hi conserven dues espitlleres situades al nivell superior, on també s'observen les mènsules de pedra que sostenien un altre nivell. El mur de migdia de la torre, d'una amplada notable, va obrir-se en cada pis per comunicar-la interiorment amb la masia.