Molí del Ral Malla

Osona
Camí del Ral
S'hi accedeix des del camí del Ral, per un camí a l'esquerra abans d'arribar al mas

Coordenades:

41.89423
2.25953
438574
4638298
08111-47
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Popular
XIV
Dolent
La coberta es troba en mal estat i pateix deficiències estructurals.
Legal
P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
Fàcil
Sense ús
Privada
001407400DG33H0001RS
Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

El molí del Ral és un edifici d'origen medieval situat a la confluència de la riera de Tona i el riu Gurri. És de planta irregular, consta de soterrani, planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix des de migdia per un portal amb llinda de fusta que descansa sobre impostes i brancals de pedra carejada. El portal queda cobert per una galeria de dos nivells d'incorporació més recent. L'estructura té poques obertures, la majoria amb llinda de fusta o bé arrebossades. Al costat de llevant, situat en una cota superior, hi havia l'antiga bassa i encara s'hi pot observar el cup semicircular fet de carreus de pedra. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa, revestits amb morter.

La primera notícia del molí del Ral es remunta a l'any 972, quan Adalbert i la seva esposa Guisla adquireixen un molí amb el rec i la resclosa del riu Gurri, dins el terme del castell de Taradell i en terres de Montells inferior, que afronta a llevant amb el riu Gurri i a tramuntana amb el riu Tona. Segons Antoni Pladevall (1995: 46), aquest seria l'antecedent del molí del Ral. El ple domini de l'alou del Ral, que incloïa el mas i el molí, va ser adquirit l'any 1201 pel prior Bernat del monestir de Santa Maria de l'Estany - que fins aleshores hi tenia drets- a Pere Ramon de Taradell, la seva muller Ermesenda, als seus fills i a Tiburgis de Taradell. En el Capbreu que fa el senyor de Taradell l'any 1339 hi consten diversos molins del riu Gurri, entre els quals hi ha el del Ral.

JORDÀ, R. (1988). Els molins fariners hidràulics d'Osona. Treball de fi de carrera, Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica. Inèdit.
PLADEVALL, A. (1957). "El Castillo de Taradell", Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs.
PLADEVALL, A. (1995). Taradell: Passat i present d'un terme i vila d'Osona. I Dels orígens a finals del segle XVIII. Taradell: Ajuntament de Taradell; Vic: Eumo Editorial.
Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.