Masia Cortadelles Calaf

Anoia
Masia Cortadelles. s/n. 08280 Calaf.
A tocar de la carretera BV- 1001 al km 1,5
656

Coordenades:

41.71625
1.50905
375974
4619347
08031-111
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Regular
L'edifici principal no presenta problemes en les estructures, però el procés de degradació és constant. S'hauria de fer una intervenció urgent de manteniment i neteja de l'entorn més immediat.
Legal
Catàleg de Masies
Fàcil
Sense ús
Privada
000201700CG72B
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Conjunt d'edificis ubicats entre la carretera BV- 1001 al km 1,5 i la via del ferrocarril Manresa - Lleida. Aquest conjunt està format per l'edifici principal que tenia funció d'habitatge, i edificacions annexes amb funcions agrícoles i ramaderes.
L'edifici principal és de planta rectangular, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Té la coberta a dues vessants ( est-oest) amb teula àrab. Els murs estan fets amb petits carreus irregulars de pedra disposats horitzontalment i lligats amb morter. Totes les façanes estan arrebossades, deixant visibles alguns dels carreus, sobretot a les cantoneres.
La façana d'ingrés s'orienta al sud, i presenta una entrada amb llinda de fusta, petites espitlleres i una finestra a la planta baixa. A la planta de pis, hi trobem quatre finestres idèntiques amb ampit de pedra. Finalment, a les golfes, hi trobem una petita finestra al centre. Cal destacar-hi les grapes metàl·liques que hi ha a la planta de pis.
La façana oest, a la planta baixa, no es pot observar amb detall si presenta obertures o elements adossats a la façana, ja que hi té petits cossos adossats en ruïnes i amb vegetació que impedeixen la seva visualització. A la planta de pis, s'hi observa una finestra amb llinda de fusta.
La façana est, té un cos de construcció més moderna adossat a la planta baixa, i una finestra a la planta de pis.
Finalment, la façana nord, presenta una expesa vegetació que cobreix sobretot la part inferior, i dificulta la interpretació de la mateixa. A la planta de pis, sobresurt un cos, que correspondria possiblement a la comuna. A la seva esquerra, i quasi coberta per la vegetació, s'intueix una finestra amb arc de rajol. A la part superior de la façana, una petita finestra amb brancals i llinda de maons.
Uns 30 metres al sud de l'edifici principal, hi trobem un altre edifici de planta rectangular, de grans dimensions, i una sola planta, que tenia funció agrícola i ramadera. Obrat amb carreus de pedra, destaquen sobretot els de les cantoneres, de grans dimensions i ben treballats. Té una sola vessant, amb teula àrab. Annex aquest, hi trobem un senzill pou de pedra.

Va pertànyer fins a inicis del segle XXI a una de les famílies més importants en la història de Calaf: els Satorras.
Entorn d'aquesta masia, s'han documentat diferents jaciments arqueològics.