Masia a Puig Oriol 2 Castellterçol

Moianès
Puig Oriol
Pròxima al nucli urbà, pel camí al Puig Oriol.
712 m

Coordenades:

41.74594
2.11696
426578
4621946
08064-69
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28756.
Fàcil
Residencial
Privada
08063A010000570000KM
Virgínia Cepero González

Masia de planta en forma de "L", que consta de planta baixa i una planta pis. La façana presenta un cos adossat.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Les obertures són rectangulars, de disposició irregular, de pedra carejada. En destaquen les tres finestres superiors, amb l'ampit motllurat de pedra.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].