Masia a Puig Oriol 1 Castellterçol

Moianès
Puig Oriol
Pel camí que neix a la cruïlla del carrer del Call Fondo amb el carrer de Pasqual.
711 m

Coordenades:

41.74609
2.11669
426556
4621962
08064-68
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Sí, IPA.: 28755.
Fàcil
Sense ús
Privada
08063a010000490000kQ
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes annexada a un edifici de factura contemporània.
És de planta rectangular i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
El portal és d'arc de mig punt amb grans dovelles. Les obertures són petites, rectangulars i de pedra treballada. En destaca la finestra central emmarcada amb carreus, ampit motllurat i llinda de tradició tardogòtica.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista, amb pedres cantoneres.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

Segons la tradició oral, aquesta casa era patrimoni de la rectoria de Castellterçol.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].