Mas Vilà Santa Maria de Miralles

Anoia
Sud del terme, al Km. 49 de la carretera C-37
A l'alçada del Km. 49 de la carretera C-37 Igualada a Valls, a mà esquerra dir. Valls
515

Coordenades:

41.49385
1.51878
376360
4594640
08257-29
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 44
Restringit
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000202700CF79D
F. Xavier Menéndez

Gran casa de planta rectangular , amb planta baixa i pis, amb coberta a doble vessant, orientada NE-SO, i amb el carener perpendicular a la façana principal. Es veu rehabilitada de vell nou (presenta un arrebossat modern a tot el perimetre). La entrada de l'edifici està a la façana contrària a la carretera (Sudest). Als extrems és situen dos annexos adossats, integrats en aquesta façana atès que segueixen la silueta a doble vessant de l'immoble. El cos adossat al SO presenta, en canvi, un retranqueig respecte la façana oposada. La porta, situada en el punt central, sota el canvi de rasant de la teulada, constitueix una obertura estreta, enmarcada dins un arc de mig punt rebaixat. Tant les dovelles com els montants estan fets de rajola plana. L'edifici consta de planta baixa (porta i 4 finestres), planta pis (5 finestres) i golfes (sense obertures). El cos afegit del SO presenta una gran porta de vehicles. L'altre cos cos afegit té tres petites finestres. Les finestres són obertures simples, sense emmarcar.

En alguns mapes transcrit com Cal Vilar. Altres noms: Cal Cabrit. Tot l'entorn de la casa està ornamentat amb uns 10 corrons i 6 guarda-rodes o guarda-cantons.

Sembla que el Mas Vilar original estava situat a l'altre costat de la carretera, al N. La casa fou enderrocada del tot (no queden restes) -segurament al fer-se la nova carretera Valls-Igualada- i modernament, a finals del XIX o principis del XX, es va construir la nova casa que avui coneixem, i que fou totalment restaurada posteriorment.
Inclòs al Nomenclàtor de 1860 (Mas Vilà). Riba (1988, 211-212) cita Vilar al del grup de masies antigues (fins el segle XVII). Apareix en el mapa Almera/Brossa de 1900 (com a M. Vilà) i en el mapa IGE 1914 (com a Mas Vilà). Les tres primeres mencions es deuen referir a la casa primigènia, i la quarta, a la casa actual. Mas Vilar (la casa original) apareix citada al 1529. Al 1705 apareix com a propietat d'en Mariano Terrida.

RIBA GABARRÓ, Josep (1988): Història de l'Anoia, vol. I Capítol Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, 2a. edició. Manresa, p. 209-219.
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016.
Arxiu Comarcal de l'Anoia. Fons Arxiu Parroquial de Santa Maria d'Igualada referents a Santa Maria de Miralles. Inclou la sèrie Processos judicials.