Mas Castellar 2 Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Mas Pere Joan o Pere Fort.
Camps al sud - oest del mas de Can Pere Joan o Pere Fort.

Coordenades:

41.30286
1.6642
388172
4573239
08251-66
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
I aC-IV dC
Dolent
Desconeixem el grau d'afectació del jaciment.
Inexistent
si, CC.AA
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 018A00011
Tríade scp

Camps de conreu al voltant de mas Pere Joan o Pere Fort. No hem apreciat materials en superfície degut a l'espessa vegetació existent als conreus. A més s'ha excavat una bassa quadrangular al subsòl recentment. Al voltant d'aquesta només s'aprecien uns blocs esquadrats de pedra calcària, però no hi localitzem cap material ceràmic.

La vegetació no permet la prospecció visual del terreny.

Aquest jaciment fou descobert el 1948 per Eduardo Vidal Riba, propietari dels camps en aquell moment, que avisà en Pere Giró, que estava excavant en aquells moments el jaciment de Mas Castellar, a 500m al nord - oest. Els membres de l'equip del Museu de Vilafranca hi varen fer prospeccions on localitzaren: parets i fonamentacions, ceràmica sigillata sudgàl·lica, comuna africana, una llàntia a mà amb tres dipòsits, un fragment de llàntia amb la inscripció "CARMER" , tègules, pondus, denes de pasta vítrea de colors i vidre. Segons publica Gorges al 1979 s'hi trobaren les restes d'una vil·la amb termes alimentades per canalitzacions de plom, estucs, marbre, mosaics i paviments de signinum. Hi ha peces dipositades al Museu de Vilafranca. Els membres de l'equip de la CCAA varen localitzar tan sols algun fragment de ceràmica ibèrica, un fragment de tègula i dos fragments de sigillata hispànica.

ALMAGRO, M.; SERRA, C. i COLOMINAS, J. (1945): 'Carta Arqueológica de España, Barcelona.' Madrid. CSIC, Instituto Diego Velazquez. P.142. ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. GIRÓ, P. (1939) 'Quaderns de camp.' Vol.1, 1932-1945. (inèdit). GIRÓ, P. (1947) 'Los vestigios ibero-romanos de Santa Margarita y els Monjos'. Acción Católica. Vilafranca del Penedès: Suplemento de las Hojas Parroquiales, any VII, nº24. GIRÓ, P. (1950) 'Museo de Vilafranca (Barcelona)' dins "Memórias de laos museos arqueológicos provinciales 1948 1949. Madrid vol. IX - X. P.351. GIRÓ, P.: (1959) 'Una làpida romana en Sant Pere Molanta.' dins "Ampúrias" vol. XXI, P.305. Barcelona. GIRÓ, P.: (1961) 'El poblado preromano de Mas Castellà (Monjos, Vilafranca del Panadés)' dins "Ampurias", Vol. XXII - XXIII, Barcelona. PP.162 - 163. GIRONA, J.: (1980) 'Santa Margarida i els Monjos. Passeig per la nostra història.' Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos. P.51. GIRONA, J.: (1985) 'Les nostres masies. Programa de la Festa Major 1985'. Ed. Ajuntament de Snta. Margarida i els Monjos. Sta. Margarida i els Monjos. P.9. GORGES, J.G.: (1979) 'Les villas hispano - romaines. Inventaire et problematique archeologique. Publication du Centre Pierre Paris, nº4. Paris. P.210. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.