Marquesat d'Alella; Cal Marquès Alella

Maresme
Riera Principal, 1
08003-48
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Eclecticisme
XIX
1870
Bo
Legal
BCIL (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Fàcil
Residencial
Privada
001257-00DF49C
Jordi Montlló Bolart

Conjunt de gran extensió format per l'edificació principal, situada a l'extrem nord de la propietat, prop de la riera i del nucli antic; un gran jardí a l'extrem oposat, amb grans masses d'arbrat i un estany central; i finalment un passeig lineal format per diferents plataformes terrassades
que connecten ambdós espais. Cal destacar la gran presència visual respecte el conjunt del terme municipal del jardí i la vinya que el separa de la riera per les seves dimensions i la seva ubicació. Al mateix recinte hi trobem també una interessant masia de petites dimensions
anomenada Can Clarisvalls.
L'edificació principal és una construcció de caire neoclàssic configurada per diversos cossos, dels quals cal destacar el volum octogonal, el cos central i els porxos perimetrals. Té dues plantes d'alçada amb una tercera planta inferior deprimida.
Les cobertes són planes, tret del cos octogonal, amb teulades a vuit costats que sobresurten de la resta de l'edifici. El volum octogonal és el cos de major presència, amb una sala central de tres alçades que articula l'eix central de distribució interior i la gran escalinata d'accés girada
45º respecte el cos central, així com els porxos exteriors laterals. Al seu interior es combinen elements arquitectònics -columnes, pilastres, frontons...- amb rics frescos a les parets i sostres. Les façanes laterals es caracteritzen pels porxos amb un ric repertori de columnes i pilastres renaixentistes, arcs de mig punt i balustrades. Des del camí d'accés en rampa arribem, davant de l'edificació principal i a nivell de la planta inferior, a una esplanada de grava delimitada per murs amb balustrades i per un petit estany i l'escalinata. Aquesta, alhora que dóna accés a la planta baixa, ens marca la direcció del gran passeig que ens condueix al jardí anglès de l'extrem sud de la finca. El passeig està format per tres plataformes amb grans murs de contenció i elements arbrats lineals. El passeig central, a la cota inferior a l'eix de l'escalinata,
és un passeig cornisa amb grans plàtans i d'altres espècies a banda i banda, des d'on podem contemplar les vinyes inferiors i el mateix nucli urbà d'Alella. Sobre aquest, el passeig palmeral parteix des de la mateixa cota que el passeig central i es va enfilant gradualment fins arribar
a l'alçada del jardí anglès i el llac. Finalment, a la cota superior hi ha un passeig delimitat per una filera de pins pinyoners. Un cop al jardí, cal destacar l'estany central, al voltant del qual s'organitza un important ecosistema amb grans masses arbòries.

L'edifici es va construir en diferents etapes sobre l'antiga casa pairal del marquesat, "de la qual només en queda l'escala interior i el perímetre del cos central. L'última gran intervenció arquitectònica, a començaments del segle XX, incorporà a l'edifici l'important volum de planta
octogonal.

La propietat actual de la finca es remunta a 1833, quan Antoni Fontanils i Raspall va comprar la finca de l'antic mas La Torra i les feixes altes de Can Clarisvalls a Ignasi Guàrdia. A la seva mort, la seva filla Camila Fontanils i Casades, que estava casada amb Juan Fabra i Illas, passa a heretar la finca. El fill d'aquest matrimoni, Camil Fabra i Fontanils, futur Marquès d'Alella, emprendria, l'any 1870, la transformació que donaria lloc a l'aspecte actual de la casa i dels jardins.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
PELAEZ FABRA, Don Juan (2010). Notes inèdites.
RAMOS, Joan Josep (1991). Alella, recull d'imatges. Cent anys d'història. Associació Cultural Revista Alella.