Les Malloles o Maioles
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1031, Km. 12,245
  Emplaçament
  Zona nord-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.63956
  1.60223
  383588
  4610702
  Número de fitxa
  08143 - 136
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A004000080000HJ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal conté la masia situada a la banda de tramuntana i un conjunt de cossos
  annexos adjunts a la casa, construïts en diferents fases, formant, un únic cos construït de
  gran volumetria contínua amb pati d'accés davant la façana principal. En línies generals,
  masia de planta regular orientada a migjorn, que consta de planta baixa, planta primera i
  unes golfes amb coberta de diverses vessants de teula ceràmica tipus aràbiga. L'accés a
  la masia es produeix a través d'un portal d'arc rebaixat reconstruït en les últimes dècades.
  Pati davant la façana principal amb galeria porticada més moderna construïda sobre
  cossos d'ús agropecuari instal·lats en una terrassa inferior. Cossos annexos a la masia, un
  d'ells amb datació de 1632 en llinda de finestra. La majoria d'obertures que mostra la casa
  han estat modificades recentment i són de dimensió i tipologia diversa.
  Cos de planta quadrangular situat a la banda de tramuntana de la casa que podria
  correspondre a la construcció més primitiva, havent funcionat com a volum de defensa per
  atalaiar el territori. Aquest cos presenta el parament de factura regular construït amb
  carreus molt ben treballats i col·locats en filades horitzontals. A planta baixa, aquest volum
  conserva un cup de vi de pedra i un forn de pa.
  A la banda de llevant de la planta baixa de la masia, hi ha a una gran sala coberta amb
  embigat de fusta recolzat sobre tres arcs apuntats. La dimensió i l'alçada lliure de l'estança
  fan pensar que podria haver funcionat com a nau per mercadejar. Els mateixos arcs es
  repeteixen en una sala contigua a l'anterior. Aquesta estança ha estat més transformada, però conserva unes antigues menjadores i l'embigat original amb restes de pintura o
  motlles a l'entrebigat. Una escala de pedra comunica amb el primer pis, el qual ha estat
  adequat i transformat en vivenda moderna.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: "És una de les masies històriques del terme, amb documents des del
  segle XIV. Bernat Malloles aconsegueix l'any 1325 ser franc de quèstia de mercè; l'any
  1403 trobem com a propietari a Arnau Malloles; l'any 1420 a Bernat Malloles; l'any 1482,
  Pere Mussons escripturà capítols matrimonials amb Eulàlia Olveres àlies Malloles. Als
  segles XVI i XVII hi haurà els Mussons al capdavant de l'heretat, fins a la presència d'una
  altra pubilla, Madrona Mussons, casada amb Joan Sagristà.
  Segons l'autor: "El mas igual que altres masos odenencs, no només es dedicava a
  l'activitat agrària sinó que complementava els seus ingressos amb un forn de teuleria -l'any
  1646, hi havia al forn 6.050 teules i 300 rajoles-, i un forn de guix i un altre de calç -tenia el
  mateix any 1646, 120 portadores de calç preparades per a vendre-. Aquests forns estaven
  adjunts a la casa, la qual havia viscut remodelacions que l'havien engrandit
  considerablement. Al costat de l'entrada i de la teuleria, hi havia el corral, la fusteria,
  l'estança dels porcs i la nova establia. Una vegada s'entrava a la casa, igual que a la resta
  de masos, hi trobàvem els accessos a l'antiga establia, el celler, la botiga de l'oli, la botiga
  de cereals, la cuina i el pastador. La primera planta també era presidida per la sala, des de
  la qual s'entrava a les diferents cambres "cambra dels hostes, dels mossos, de la
  xemeneia, cambra gran, cambra prop del tinell...-. Des d'aquesta planta es podia sortir a
  l'era, situada a la part del darrera de l'habitatge, per mitjà d'un passatge, i també s'accedia
  a les golfes. Al costat d eles golfes s'havien habilitat dues cambres petites, possiblement
  per als mossos, criades i altres estadants de la casa".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona