Les Comes Castellterçol

Moianès
Sector central terme, a prop i a llevant de l'extrem nord del nucli vell.
Pel camí de les Comes, que surt de la rotonda de la carretera C-59.
700 m

Coordenades:

41.75487
2.12572
427317
4622930
08064-76
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32926.
Fàcil
Residencial
Privada
08063A004001180000KG
Virgínia Cepero González

Masia de planta en forma d' "L", formada per la casa original, de planta quadrada, i una ampliació posterior. Consta de planta baixa, una planta pis i golfes. L'antiga coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada al sud-est.
Les obertures són de disposició bastant regular. A la llinda de fusta del portal d'entrada, hi ha una rajola amb "CUARTEL 1º" escrit.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats.
La casa compta també amb diversos cossos annexos, com un celler.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.
A les seves proximitats hi ha una font.
Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].