El Salavert Castellterçol

Moianès
Camí de l'Era s/n.
696 m

Coordenades:

41.754
2.11878
426739
4622839
08064-77
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32927.
Fàcil
Residencial
Privada
08063A019001080001LK
Virgínia Cepero González

Masia formada per la casa principal i diversos cossos annexos, que formen un barri.
Els dos edificis principals, que es troben adossats, són de planta rectangular i consten de planta baixa i dues plantes pis. Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants. La façana principal es troba orientada al sud-est.
El portal és d'arc de mig punt, adovellat. Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada. En destaca una llinda amb la següent inscripció: "1684 MICHEL SALAVERT".
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].