La Vila Montclar

Berguedà
Veïnat del Casó
Camí de Montmajor direcció El Casó.
08130-78
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001202000CG95D
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per l'habitatge principal i un seguit de coberts i edificacions d'ús agrícola. La casa principal, ubicada al nord del conjunt, és de planta rectangular, amb un cos afegit a llevant, cobert amb teulada de teula àrab de doble vessant amb carener paral·lel a la façana principal que s'obre a migdia. L'estructura és de pedra tot i que està molt modificada i s'han refet parets que s'han arrebossat amb ciment, es conserven les cantoneres de pedra escairada però cap element com llindes de portes i finestres. La façana s'obre a migdia, i la casa és de planta baixa, pis i golfes sota teulada. No conserva altres elements que demostrin la seva antiguitat degut a la rehabilitació recent que l'ha modificat.

La cronologia és dubtosa ja que no es conserva documentació. La notícia documental més antiga trobada és del 1448, en la convocatòria dels homes del terme pel sindicat remença un dels convocats era Johannes de La Vila (Homs, 2005), tot i que podria tractar-se d'un habitant de la Vila i no d'aquesta casa. Al fogatge de 1553, fet per Pere Serra batlle, esmenta entre els 20 caps de casa de Montclar, a Joan Vila, segurament hereu de l'anterior. També surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Vila, Juan Ribera.

Homs i Brugarolas, Mercè (2005) El sindicat remença de l'any 1448. Ajuntament de Girona. Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal, 11.
Iglésias, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.