La Taulera Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac i la Fanga, 39
A la cruïlla entre la Carrerada i el camí de la Fanga
274

Coordenades:

41.39863
1.6801
389665
4583851
08085-134
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01400062
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular que forma part de dos habitatges contigus. La seva planta ésde forma rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre cap el SE. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen en base a dos eixos verticals que semblen descentrats si no es té en compte que part del costat esquerre de la façana pertany, en realitat, a un altre habitatge.
Les obertures són totes allindades essent les de la planta pis sengles balcons. Aquests balcons tenen barana de barres en part helicoïdals i en part rectes amb els extrems arrodonits.
El coronament, horitzontal i graonat, que se situa per sobre la planta pis apareix descentrat perquè ocupa també la part de la façana que no pertany a aquest habitatge.
La cronologia de l'habitatge, en base a les seves característiques constructives, pensem que s'ha de situar dins el primer quart del segle XX.