La Sala Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer de la Creu, Núm. 8 (nucli urbà de Guardiola)
331

Coordenades:

41.6803
1.76669
397350
4615016
08098-147
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Legal
POUM: catàleg de béns a protegir (P2)
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Jordi Piñero Subirana

Edifici situat al carrer de la Creu que és l'element arquitectònicament més rellevant del nucli urbà de Guardiola, amb un estil que es pot considerar dins del cànon modernista. Està format per dos cossos de planta rectangular acoblats en forma de L. Ambdós tenen planta baixa, on hi ha els espais amplis del local, més un pis superior. Les dues façanes visibles des del carrer (est i nord) presenten una composició característica d'un modernisme de repertori, caracteritzat per grans obertures de formes corbes ressaltades amb un emmarcament de maons pintats de vermell que contrasten amb l'arrebossat de color crema de les parets. La façana principal presenta dos eixos de simetria. A l'extrem dret hi ha un ampli portal rematat amb un arc escarser que sobrepassa l'obertura de la porta configurant dues finestres laterals. La part superior, que funciona com a finestral per on entra la llum, conserva una interessant reixa de ferro forjat. Aquesta és la part frontal del cos lateral, i està rematada amb un frontó esglaonat. La resta de la façana té un sòcol vermell i tres finestrals disposats simètricament, el central més llarg, dividit en set obertures i rematat amb un ampli arc escarser. La façana lateral nord, visible a través del pati d'una casa veïna, segueix la mateixa pauta, amb un finestral ampli, en aquest cas dividit amb cinc obertures, més una porta actualment tapiada i una altra finestra situada a l'extrem dret. Els murs de les façanes posteriors tenen diverses finestres, però ja sense emmarcament ni decoració. L'interior ha sofert diverses remodelacions al llarg del temps. Actualment l'edifici acull una sala amb escenari, bar i altres sales diàfanes que no presenten elements d'especial interès.

Aquest edifici s'inaugurà l'any 1912 com a sala de ball, i substituí l'antic Casino La Unió (situat a l'actual carrer Pesarrodona). Era un local més elegant, amb una estètica pròxima al modernisme llavors imperant entre els ambients de la burgesia, i agrupava els sectors més aviat conservadors del poble, a diferència de l'altre local de ball, situat a l'altre costat del carrer i adossat a la Cooperativa de pagesos, que agrupava els sectors populars i progressistes. A l'inici de la Guerra Civil es decidí transformar l'edifici en escola, funció que va fer entre els anys 1936 i 1938. Aleshores s'enderroquen les cases de la part posterior (cal Valent, cal Mestre i ca la Teresa) per fer-hi el pati escolar, i l'espai interior va quedar compartimentat mitjançant envans. L'edifici va ser incautat i, després de la Guerra, va passar a propietat del bisbat. Amb diferents llogaters, el local va tornar a fer funcions de cafè i de sala de ball. Com a cafè va funcionar fins a la dècada de 1980. Al final d'aquests anys va acollir provisionalment les dependències de l'Ajuntament a l'espera que s'acabessin les obres d'un nou edifici consistorial. El 1982 hi ha un projecte de remodelació firmat per l'arquitecte Josep M. Sarrate. Després va adquirir-ne la concessió un nou responsable que hi va instal·lar un restaurant i, més tard, també hi va portar a terme espectacles eròtics. Entre els anys 1987-88 va acollir el local de la primera emissora de ràdio de Guardiola, impulsada per un grup de joves. Finalment, després que el restaurant tanqués, s'hi va realitzar una remodelació important i l'any 2014 s'inaugurava com a equipament municipal amb un escenari i espais polivalents. El 2016 ha començat a funcionar un bar.

Anònim (2015). L'escola (1880-1990): un segle de records. Reculls de la Guíxola, núm. 3. Cercle Cultural La Guíxola. Sant Salvador de Guardiola.