La Cot Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 700 metres per camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 4'400

  Coordenades:

  41.96713
  2.23176
  436343
  4646412
  08100-93
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01400021
  Jordi Compte

  La Cot es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu al sud-est del Gorguet, al nord de la Caseta del Saits i a l'est de can Sila i la carretera BV-4601.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes, l'original i el que es troba adossat al sud-est, de major alçada. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia, arrebossats i pintats en la major part de l'edifici, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior en ambdós volums.
  La façana principal, orientada al sud-oest, té al davant un pati tancat delimitat amb estructures i murs de maçoneria de pedra i amb l'accés principal orientat al sud-oest. La meitat esquerra de la façana es troba ocupada pel volum original que conté a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat, i al primer pis dues finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb un motiu geomètric a l'interior. A la meitat dreta de la façana hi ha el volum adossat que forma un porxo a nivell de planta baixa i una eixida al primer pis. Al fons de l'eixida hi ha una porta emmarcada amb pedra bisellada amb decoració d'arc de cortina de la llinda, amb un motiu geomètric a l'interior i la data de 1722 inscrita a sobre amb una creu intercalada.
  La façana sud-est es troba dominada pel volum adossat al sud-est, que en aquesta façana es troba completament reformada.
  La façana nord-est forma un queixal a causa dels volums adossats. En la meitat dreta, que correspon al volum original, hi ha cinc finestres reformades, i en la meitat esquerra hi ha diverses obertures reformades entre les quals hi ha un antic desaigua de pedra treballada que sobresurt de la façana i una finestra emmarcada amb pedra motllurada i amb una decoració molt treballada que consisteix en elements geomètrics als extrems inferior i superior dels brancals a mode de pilastres, llinda amb decoració de doble arc conopial amb motius nerviats a l'interior de reminiscència gòtica i una creu enmig, i guardapols de pedra motllurada emmarcant la llinda.
  La façana nord-oest es troba dominada pel volum original i compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia. Conté una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis i una porta emmarcada amb maó i llinda de fusta a les golfes, a la que s'accedeix a través d'unes escales.
  Uns metres a l'oest de la masia, en un pla lleugerament més elevat hi ha la pallissa, davant la qual hi ha l'antiga era delimitada amb un murs de maçoneria de pedra i amb restes d'enrajolat en algunes parts.

  La Cot es troba documentada des de l'any 1232, en un capbreu del senyor del castell de Gurb on apareix el nom de Berenguer de Cot, entre els hereus dels masos propis del senyor i dels que rebia dret d'homicidi. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.