Jaciment del carrer del Mur Martorell

Baix Llobregat
C. del Mur

Coordenades:

41.47392
1.93103
410744
4591920
08114-239
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
XI
Regular
Es desconeix si es conserven restes, probablement força malmeses.
Legal
Decret 78/2002 del patrimoni arqueològic i paleontològic
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Possibles restes de les muralles que envoltaven el nucli antic de Martorell.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa B 09 BPU-06.BARP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'estructura urbana de Martorell en els primers segles de l'edat mitjana va estar condicionada per la seva posició estratègica: Martorell fou construït de manera esglaonada sobre la falda de la serra de les Torretes, al peu del camí del Mercadal, entre l'Anoia i el torrent Pregon, a l'entrada del Congost. El nucli inicial s'estenia des del torrent de Rosanes, a l'Anoia, prop del gual del camí, i l'actual carrer de Sant Antoni, per allargarse posteriorment fins al Portal de les Hores. L'espai que avui forma la plaça de la Vila fou molt possiblement l'àrea on s'intensificà l'activitat mercantil. Aques fet explicaria la característica forma de la plaça: pròpiament un eixamplament del camí. En un segon moment, segurament encara dins el segle XI, aquest espai va ser emmurallat, definint així un recinte que arqueològicament ha estat força ben identificat. L'existència de Martorell possiblement es remunta als inicis del segle XI. De fet, la primera menció del nom en un document apareix el 1032, fent referència ja a l'existència del mercat, a les hores situat a l'actual plaça de l'Església.
La vila estava encerclada per muralles segurament des del primer moment de la seva fundació; el testimoni més antic que es coneix va ser trobat al carrer Revall núm. 65 l'any 1969. Es tracta d'un tram de muralla del segle XI. Les muralles tenien portals per accedir a l'interior de la vila; els més antics coneguts són el Portal de les Hores (segles XI-XII) que estava adossat a una torre (a l'indret de l'actual torre del Campanar de les Hores), i el Portal del Mercadal o d'Anoia. Aquesta muralla era reforçada amb valls o fossats, de manera que el nom del carrer del Revall (el vall inferior) encara ho recorda. També el carrer Lloselles, antigament anomenat del Vall, pren el nom de la referència al vall superior. En aquest sector, però, el vall era a la part inferior, i després d'un marge (el Marge gros) que el separava de la muralla. L'espai que es formava entre el Marge gros i la muralla era aprofitat per a usos diversos i possiblement per instal·lar-hi horts i corrals.
A la Baixa Edat Mitjana la muralla seguia el traçat de l'actual carrer del Mur, baixava per la Cambreta fins arribar al Portal de la Font. Després, probablement al segle XV, s'allargà per darrera del carrer Nou fins tancar al Portal de Subirats o de la Creu, davant de l'actual plaça de la Creu. Aquesta muralla era coneguda popularment com a Mur, i aquest topònim ha quedat fixat en el nom de l'actual carrer.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.