Jaciment Can Vinyers
Matadepera

  Vallès Occidental
  Can Vinyers (Carrer de Pompeu Fabra, s/n).
  411

  Coordenades:

  41.5991
  2.03158
  419296
  4605719
  Número de fitxa
  08120 - 46
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIII - XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  Es desconeix l’abast cronològic i territorial perquè no s’hi ha fet cap intervenció.
  Protecció
  Legal
  BPU
  Tipologia B de la normativa específica pels elements arqueològics (Fitxa número 56 del Catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Matadepera (Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 – Matadepera)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Can Vinyers és una de les masies més significatives del municipi, documentada des del 1426. Posseïa bona part dels terrenys que van servir, un cop parcel·lats, per urbanitzar els primers carrers del poble sorgit a partir del segle XVIII i XIX.

  L’ocupació de l’espai de la masia es pot remuntar a principis de l’edat mitjana. Aquesta continuïtat d’ús en fan un espai d’alt interès arqueològic, ja que poden restar estructures en el subsòl que només amb metodologia arqueològica es podrien documentar. Tal i com diu l’article 46 de la llei 9/1993 del patrimoni cultural català “ Els béns mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica integren el patrimoni arqueològic català”.

  No esta inclòs a la carta arqueològica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; però sí en el catàleg municipal amb un polígon que en delimita la zona de protecció.

  La primera referència documental de la masia és de 1426 i la trobem a l’Speculo de Sant Llorenç del Munt amb la denominació de “mas Vinyés”. “Definició feta per Pere bassa, de Sant Joan de Matadepera, amb els seus pares i muller, a fra valentí, abat de Sant Llorenç del Munt, d’una peça de terra prop de la riera de Matadepera. Termena a sol ixent amb el torrent de Vilanova. A migjorn amb honor del mas de Font. A ponent amb el torrent i honor de dit mas. A tramuntana amb honor de dit mas, i es conclou en dit torrent de Vilanova. Per la qual definició dit abat li ha definit la tasca d’unes terres seves que termenen des del torrent del mas Font, en el mas de Fexes, i en els honors del mas Pedrós, i d’altra part termenen amb els honors del amb Blancafort i en el pedró de pedres, i baixen devers el torrent en les oliveres del mas Vinyés. A ponent i tramuntana amb el torrent que discorre del amb de la Bassa i amb el mas Font dels quals ha de donar dècima. S’han retingut però tasca de quatre vinyes o peces de terra, ara plantades, ja termenades, en el Prat, que també paguen dècima. Fet el 26 de gener de 1426. Clos per Galceran de Riches, notari de Terrassa. Sant Joan de Matadepera, nº 90” (Fernando:1987)

  La parcel·lació  de part de les antigues propietats de Can Vinyers a partir de mitjan segle XIX, per tal de realitzar-hi establiments rurals, donarà lloc al naixement i desenvolupament urbà del carrer de Sant Joan i de Sant Isidre. La font de Can Vinyers va ser un punt de trobada social i cultural durant la primera meitat del segle XX. Recentment la masia i el seu entorn han estat objecte d'importants modificacions per tal de condicionar-la al nou ús.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  AMETLLER, Manuel (1997). Els orígens del nou poble de Matadepera (1768-1868).

  BALLBÈ, M. (1985) Masos i Pairalies de   Matadepera; pp. 247.

  FERRANDO, A. (1987) El Monestir de   Sant Llorenç del Munt i les seves possessions. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 76.

  FONT i SEGURA, Xavier (1997). Inventari del patrimoni cultural de Matadepera. Inèdit.