Fons documental de l'Arxiu Episcopal de Vic Talamanca

Bages
Arxiu Episcopal de Vic. Carrer Santa Maria 1, 08500 Vic
Bisbat de Vic. Carrer Santa Maria 1, 08500 Vic

Coordenades:

41.73817
1.97704
414934
4621212
08277-22
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Bo
Física
Fàcil
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic. Carrer Santa Maria 1, 08500 Vic
Quim Serdà Manau

A l'Arxiu episcopal de Vic es conserven series documentals diverses pertanyents a l'administració eclesiàstica i econòmica de les diverses esglésies del terme de Talamanca. També es conserven dos pergamins del segle XIV com a documents més antics localitzats. Les series susceptibles de contenir informació són les següents: -Mensa Episcopal (1784-1786) 250 f.(AEV 1607) -Mensa Episcopal (1818) 250 f.(AEV 1612/4) -Mensa Episcopal (1690-1878) 500 f.(AEV 1502) -Mensa Episcopal (1861-1862) 57 f.(AEV 400/3) -Mensa Episcopal (1863-1864) 44 f.(AEV 400/8) -Mensa Episcopal (1865-1866) 74 f.(AEV 400/13) -Mensa Episcopal (1865-1866) 70 f.(AEV 400/18) -Mensa Episcopal (1869-1870) 68 f.(AEV 400/23) -Mensa Episcopal (1871-1875) 60 f.(AEV 403/8) -Mensa Episcopal (1873) 85 f.(AEV 403/3) -Mensa Episcopal (1878-1881) 90 f.(AEV 403/13) -Mensa Episcopal (1887) 74 f.(AEV 404/4) -Mensa Episcopal (1893) 72 f.(AEV 405/4) -Mensa Episcopal (1895) 70 f.(AEV 405/15) -Mensa Episcopal (1896-1901) 72 f.(AEV 406/4) -Mensa Episcopal (1898-1902) 130 f.(AEV 406/15) -Mensa Episcopal (1902-1906) 108 f.(AEV 407/4) -Mensa Episcopal (1906-1908) 74 f.(AEV 407/15) -Mensa Episcopal (1908-1909) 72 f.(AEV 408/4) -Mensa Episcopal (1910) 45 f.(AEV 408/15) -Mensa Episcopal (1910-1911) 45 f. (AEV 408/26) -Mensa Episcopal (1912) 47 f.(AEV 408/37) -Mensa Episcopal. Arxiu de la Pabordia, Capítol de canonges i Cameraria de la Col·legiata de Manresa (1832/08/18) 138 f.(AEV 922) -Arxiu Parroquial de Sant Martí de Mura (1781-1869) 14 f.(AP Q/5 (antic Y) -Arxiu Parroquial de Sant Martí de Mura (1393-1619) 2 pergamins. Contingut: Acta de fundació d'un aniversari a l'església de l'Estany per part dels marmessors de Ramon de Talamanca, atribuint-hi rendes del mas Rovira de Rodors (castell de Talamanca, 1393) (37 x 45 cm); "Taula dels aniversaris y misses fndades que's celebran quiscun any en la iglésia parrochial de Sant Martí de Mura del bisbat de Vic y de alguns altres aniversaris que no són fundats sinó que per llur devotióy antiga consuetut los fan celebrar algunas casas de la parochia en la dita parochial de Sanct Martí de Mura, feta en lo any de la Nativitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist de Mil y sis cens y denou" (es conserva la part superior del document, 36 x 62 cm, només hi ha part dels mesos de gener a juny; fou reutilitzat com a coberta, i al vers consta "Taula de las escripturas són an aquest manual Vide foli 76 feta als 20 de fabre de 1687. Capítols"(AP Z/1) Com a visites pastorals a Santa Maria de Talamanca es comptabilitzen les següents sèries (citades per la data): -1331/12/13 idus desembre.(AEV 1200/2 f. 76v) -1425/11/12(AEV 1201/2 f. 103) -1575/07/05(AEV 1207/2 f. 124v.) -1592/06/17(AEV 1209/3 f. 70) -1592/10/12(AEV 1209/4 f. 135v) -1604/07/13(AEV 1211/3 f. 30v) -1605/10/06(AEV 1211/4 f. 40) -1627/02/22(AEV 1216 f. 137) -1627/02/22(AEV 1217 f. 110) -1640/01/21(AEV 1218/3 f. 72v) -1666/10/05(AEV 1219 f. 436v) -1686/06/13(AEV 1221 f. 361) -1698/09/24(AEV 1220/7 f. 5v) -1698/09/24(AEV 1220/7 f. 6) -1698/09/25(AEV 1220/6 f. 14) -1699/04/07(AEV 1220/6 f. 123v) -1711/03/26(AEV 1223/1 f. 85v) -1726/10/30(AEV 1224 f. 564) -1735/11/14(AEV 1225 f. 236v) -1742/05/13(AEV 1223/1 f. 324) -1745/10/28(AEV 1223/1 f. 462v) -1753/06/09(AEV 1227 f. 19v) -1755/05/12(AEV 1228 f. 30) -1757/05/17(AEV 1229 f. 13) -1759/05/17(AEV 1223/1 f. 821) -1759/05/17(AEV 1231 f. 4) -1761/06/12(AEV 1231 f. 171v) -1764/07/10(AEV 1232 f. 85) -1769/10/08(AEV 1233 f. 51) -1771/11/19(AEV 1233 f. 213v) -1773/12/14(AEV 1233 f. 349v) -1775/11/20(AEV 1234/1 f. 143) -1776/12/02(AEV 1234/2 f. 17) -1776/12/02(AEV 1234/1 f. 17) -1778/08/03(AEV 1234/1 f. 195v) -1778/08/03(AEV 1234/2 f. 89) -1780/09/20(AEV 1234/1 f. 309) -1783/08/14(AEV 1235 f. 43v) -1785/10/17(AEV 1236/1 f. 94v) -1793/09/29(AEV 1236/1 f. 367v) -1802/06/26(AEV 1238/1 f. 180) -1824/08/19(AEV 1239/3 f. 122) -1854/11/10(AEV 1242/4 f. 25v) -1856/06/12(AEV 1242/4 f. 71v)

L'Arxiu Episcopal de Vic neix amb la creació del mateix bisbat, en els darrers decennis del segle IX. El document més antic que es conserva és un pergamí de l'any 881. Si bé en els inicis tot fa pensar que es guardaven junts tots els fons, ben aviat es va establir una organització arxivística separant-se, a finals del segle XII, els fons documentals del Capítol de Canonges dels de la Mensa Episcopal. En el transcurs del segle XIII es van redactar els primers registres i instruments de descripció, com el cartulari de la catedral Liber dotationum antiquarum (1215). A finals del segle XVIII mossèn Domènec Jaumar reorganitzà la documentació més antiga de l'Arxiu Capitular (segles IX-XIII) i a començaments del XIX s'inicià el registre de pergamins de la Mensa Episcopal, acabat el 1920 pel canonge Casadevall. El fet que els dos arxius seguissin rigorosament separats a començaments del segle XX va comportar que la Mensa Episcopal perdés aproximadament una tercera part del seu fons en l'incendi del Palau l'estiu de 1936, durant la Guerra Civil, mentre que l'Arxiu Capitular no sofrí cap dany.