El Vilar de Sants Metges
L'Espunyola

  Berguedà
  A la zona de Sants Metges
  Emplaçament
  Trobarem la pista que ens hi porta al km 137 de la C-26.

  Coordenades:

  42.05805
  1.77339
  398507
  4656949
  Número de fitxa
  08078 - 85
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI
  Estat de conservació
  Regular
  La casa està deshabitada, i té aspecte de poc cuidada. Els coberts i alguns annexes són plenament actius com explotació ramadera.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08077A006000020000HH
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La masia està emplaçada a la falda dels cingles de Sant Salvador, a poca distància d'on s'inicia el fort desnivell, en una zona més o menys planera i oberta que queda entre dos torrents que neixen al veí municipi de Capolat. La casa presenta planta rectangular amb un volum adossat al costat de llevant, és formada per planta baixa, primera i golfes, té coberta a dos vessants amb el carener orientat en perpendicular a la façana principal, que mira cap al sud; el volum del costat de llevant no té planta golfes i està cobert a un sol vessant. La superfície exterior dels seus murs és arrebossada, tot i això hi ha algunes zones on s'ha desprès el revestiment i podem veure el paredat que és format per carreus desbastats i pedres irregulars de mides i formes diverses. La casa està construïda en una zona en desnivell fet que li permet tenir accés a peu pla a dos nivells de planta; la porta principal és a la façana sud, és d'arc de mig punt fet amb dovelles de pedra sorrenca ben tallada i polida i carreus als muntants amb el mateix acabat, a la clau hi havia una data incisa avui tant sols es conserven les dues últimes xifres, 82. Les finestres en aquesta façana són senzilles, de forma rectangular i sense elements arquitectònics o decoratius visibles degut a la presència del revestiment, tant sols indicar que hi ha una finestra de planta primera amb un ampit de pedra amb acabat motllurat. Al mur nord hi ha una altra porta d'accés, és de formació posterior, presenta contorn de maó massís, també hi ha alguna finestra amb el mateix acabat; en el mateix mur podem veure una finestra de llinda plana monolítica amb carreus als muntants. Al volum de llevant, el conjunt de les obertures són senzilles. Al davant de la casa hi ha diversos annexes i construccions destinats a l'explotació agropecuària.

  La denominació de la masia com a Vilar dels Sants Metges, es deu a que a ponent de la casa, just en la carena que queda en paral·lel per aquest costat, és la zona on es creu que hi havia hagut l'antiga església de Sants Metges.
  Tot i que l'aparença exterior de la casa no ens permeti assenyalar una estructura arquitectònica d'origen baix-medieval, no podem descartar que part de la seva estructura es correspongui a aquest període o si més no, que es trobi assentada sobre una construcció amb aquest origen. Ja que les notícies referides al Vilar es remunten com a mínim al segle XVI, en el fogatge de 1553 hi consta "En Vilar de Castel Sera"dins el lloc de "Castell Cera, Capolat, Lo Cint i Parrochias Abjacents".
  Posteriorment, en tenim constància documental en el Capbreu del Cint, Capolat i Castelló fet a ordres del Duc de Medinaceli, pres per Josep Thomasa Garrigó, notari de Cardona, datat entre el 1789 i 1793 (ACA,Notarial, Cardona, Ca-1.046,fol. 64-66), en el qual en data 15 d'octubre de 1791 en Josep Boixader, pagès del Cint, capbreuava els masos Peraire i Sant Cebrià, àlies Cots, els dos dins el terme del Cint, i habitats i afogats; en la descripció de les afrontacions d'aquests masos es cita que afronta a orient amb terres del Mas Vilar de Castellserà.
  En el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63. 1856 nº 32" (ACBR), hi figura la masia Vilar, en la qual hi consta Vicente Pujols. I ja al 1886 en el document de "Cumpliment pascual de la parroquia del Cint Any 1886", en l'apartat corresponent a la sufragània de Sants Metges s'hi relaciona que al Vilar hi vivien Esteve Torné, Rosa i Dolores Soldevila.