El Soler Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Julià Sassorba
  A 2300 metres per pista asfaltada i pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

  Coordenades:

  41.94871
  2.17087
  431278
  4644414
  08100-29
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A02300007
  Jordi Compte

  El Soler està situada a l'extrem oest de l'altiplà on es troba Sant Julià Sassorba, en un punt elevat a l'oest de la Codina i a l'est de la riera de Sant Bartomeu, tot i que aquesta passa més de cent metres d'alçada per sota del nivell on s'assenta la masia.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, tot i que en la major part l'arrebossat es troba malmès deixant la pedra a la vista. Les cantonades es troben delimitades amb carreus treballats i la teulada és de quatre vessants tot i que manca la vessant orientada a l'oest, on la teulada és acabada com si fos de doble vessant. Davant la façana principal hi ha diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra que delimiten un pati o lliça que queda parcialment obert.
  La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues espitlleres, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc de mig punt adovellat emmarcat amb pedra treballada. Al primer pis hi ha cinc finestres, la central de les quals, ubicada sobre el portal, emmarcada amb pedra treballada i ampit de pedra motllurada i una rica decoració que consisteix en dos elements amb decoració geomètrica molt treballada que sobresurten a l'extrem superior dels brancals a mode de capitell i una decoració a la llinda d'arc conopial trilobulat amb pedra motllurada i també decoració de motius geomètrics. A nivell de golfes hi ha tres finestres i una obertura gran tipus eixida.
  La façana oest conté únicament quatre obertures, dues espitlleres emmarcades amb pedra treballada a la planta baixa i dues finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta, una al primer pis i l'altra a les golfes.
  La façana nord té una estructura adossada al centre, bastida amb murs de maçoneria de pedra. Pròpiament a la façana hi ha diverses obertures, alguna de les quals amb llinda de fusta i una amb ampit de pedra motllurada.
  La façana est conté una porta emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa, tres finestres al primer pis i una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta a les golfes.
  Uns metres al sud-oest de la masia hi ha una pallissa de dos nivells amb una gran obertura d'arc de mig punt emmarcada amb lloses a plec de llibre, sobre la qual hi ha la inscripció "JOSE DORDAL SOLE 1859".

  El Soler es troba documentada des de l'any 1314 formant part de la parròquia de Sant Julià Sassorba. També apareix en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en el fogatge de 1497.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005
  GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.