El Munt Castellterçol

Moianès
Serrat Llarg del Munt
Per una pista que surt de la carretera BV-1245.
790 m

Coordenades:

41.73509
2.1103
426012
4620747
08064-82
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A009000020000KG
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. Presenta diversos cossos adossats, que formen un conjunt complex.
La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. En destaca l'antic rellotge de sol.
Les obertures són rectangulars, de disposició regular, majoritàriament de pedra carejada.
El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

La casa consta en el capbreu de l'any 1370, dins de la parròquia sufragània de Sant Julià d'Úixols.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].