El Mateu Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 200 metres per camí rural de la carretera B-522 , punt quilomètric 2'550

  Coordenades:

  41.96007
  2.26649
  439214
  4645603
  08100-135
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00400006
  Jordi Compte

  El Mateu es troba situada uns metres a l'est de la carretera B-522 i al sud de la C-25, al nord de la Torre d'en Mateu i al nord-oest de Sant Fruitós del Grau.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i un volum adossat a l'oest amb els mateixos nivells. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
  La façana principal, orientada a l'oest conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un portal d'arc de mig punt adovellat, amb un relleu amb forma d'escut a la clau amb la data de 1774 inscrita. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, la central de majors dimensions, decorada amb una creu en relleu a la llinda, quedant el tram de mur entre aquesta finestra i el portal format per grans blocs de pedra treballada. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada. De l'extrem esquerra de la façana en sobresurt perpendicularment el volum adossat, que en la seva façana orientada al sud forma un porxo a la planta baixa i eixides als nivells de primer pis i golfes. El porxo de la planta baixa està format per quatre obertures d'arc rebaixat sustentades amb pilars de pedra treballada i es troba parcialment tapiat. L'eixida del primer pis està formada per quatre obertures d'arc de mig punt sustentades amb pilars de pedra bisellada, amb una senzilla motllura a la base i al capitell. L'eixida de les golfes és formada per quatre obertures d'arc rebaixat.
  La façana sud conté dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada tant el primer pis com a les golfes.
  La façana est conté una finestra petita emmarcada amb monòlits de pedra bisellada a la planta baixa i cinc finestres emmarcades amb pedra bisellada entre el primer pis i les golfes.
  La façana nord forma un queixal a causa d'una ampliació que es troba parcialment ocupat per un cos adossat amb una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Pròpiament a la façana s'observen diverses finestres emmarcades amb pedra bisellada, totes al nivell de primer pis. A la dreta de la façana hi ha el volum adossat, parcialment cobert de vegetació, també amb diverses finestres emmarcades amb pedra bisellada i amb el nivell de golfes bastit amb mur de tàpia.

  El Mateu es troba documentada l'any 1233 quan l'hereu del mas era el batlle de la castlana de Gurb, Beatriu d'Olost. També es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553 .

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  GRÀCIA I MONT, E. (1989). Estructura agrària de la plana de Vic al segle XIV. Fundació Vicens Vives i Casajuana.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.