El Forn de l'Agustinet
Òdena

  Anoia
  C-37z
  Emplaçament
  Banda oest de la carretera C-37, de Manresa a Igualada

  Coordenades:

  41.62396
  1.65763
  388175
  4608897
  Número de fitxa
  08143 - 96
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Problemes d'humitat i teulada molt deteriorada.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A005000460000HD
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El conjunt d'El Forn està configurat per la masia i un conjunt de cossos annexos, bastits en
  diferents fases, formant un únic cos construït amb pati interior i barri. Edificació auxiliar a la
  banda de ponent, separada del volum principal i bastida al costat de l'antic camí.
  Masia orientada a sud-oest, de planta regular, que consta de planta baixa, planta primera i
  golfes, amb coberta de teula ceràmica a dos vessants i carener paral·lel a la façana
  principal. L'accés a la masia es produeix a través d'un portal d'arc de mig punt amb un
  escut a la clau. Sobre el portal hi ha una antiga finestra de grans dimensions construïda
  amb brancals i llinda de pedra. El portal i l'obertura de planta primera disposen d'una
  finestra a cada banda, de factura recent i no semblen formar part de la composició original
  del parament. Les golfes disposen de dues finestres de petites dimensions. La façana sudest
  disposa de petites finestres i un pati situat al seu davant, tancat per un barri, de factura
  diferent a la resta del mur que envolta el conjunt. La façana orientada a nord-oest dóna al
  pati interior del conjunt i disposa de cinc finestres a la planta primera perfilades amb maó
  ceràmic, i cinc finestres més petites a les golfes, que conserven carreus de pedra i alguna
  part construïda amb maó. La façana nord-oest limita amb l'antic camí i disposa d'una porta
  a la planta baixa i una finestra a la planta primera, ambdues perfilades amb maó ceràmic.
  Els murs de la masia són construïts amb paredat irregular vist sense revestir i conserva les
  quatre cantoneres construïdes amb grans carreus de pedra tallada.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Mas documentat des del segle XIII. També ha estat conegut amb els
  noms de Mas de les Corderes des dels segles XIII al XVII i mas Forn de vidre durant els
  segles XVIII i XIX. El mas Corderes serà un mas rònec arrel de la Pesta negra. L'any 1483 serà comprat pel propietari del mas Aguilera de la Costa, convertint-se en mas rònec destinat tan sols acorral durant els segles XV i XVI.
  A la segona meitat del segle XVII serà venut al mas Aguilera de les Rovires. El propietari
  d'aquest mas el transforma en un forn de vidre, l'activitat del qual està documentada des
  de 1690, quan reclama al vidrier Antoni Carinach, de Benabarre (Aragó), la quantitat de 74
  lliures i 4 sous per diferents partides de vidre venudes.
  L'any 1805 el propietari del mas de les Rovires la vendrà a Agustí Casanoves, moment en
  que la casa estava en molt mal estat de conservació ja que al·legà el propietari:
  AMANASSA PROXIMA RUÏNA PER SER MOLT VELLA Y ENCONTRARSE LES
  TEULADES, TRISPOLS, FINESTRES Y ALGUNA DE LAS PARETS MOLT DOLENTAS.
  Actualment es coneix com El Forn de l'Agustinet, tot recordant el seu passat productiu i el renom de l'actual propietari, l'Agustinet (família Vich de Sant Joan de Mediona)

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona