Edifici al carrer de Moià, 22 Castellterçol

Moianès
C. de Moià, 22.
701 m

Coordenades:

41.75458
2.11987
426830
4622902
08064-85
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32938.
Fàcil
Residencial
Privada
6831215DG2263S0001AP
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada al carrer.
Les obertures de la planta baixa i el primer pis són rectangulars, de pedra carejada. La llinda del portal d'entrada presenta la següent inscripció: "PERA CASA CVBERTA", amb l'anagrama de crist enmig.
Al pis superior hi ha tres obertures d'arcs rebaixats, d'obra.
El parament de la façana és de pedra lligada amb morter, arrebossat i pintat.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).