Edifici a la plaça de Tresserres, 2 Castellterçol

Moianès
Pl. deTresserres, 2.
727 m

Coordenades:

41.75143
2.11864
426724
4622554
08064-307
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6727627DG2262N0002BO
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada a la plaça.
Les obertures són de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).