Edifici a la plaça de l'Església, 4 Castellterçol

Moianès
Pl. de l'Església, 4.
727 m

Coordenades:

41.7518
2.12075
426900
4622593
08064-299
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6927202DG2262N0001MI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer.
Les obertures són de pedra carejada. Una de les finestres presenta la següent inscripció a la llinda: "Jaume Oller 1687". El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).