Edifici a la carretera de Granera, 43-45 Castellterçol

Moianès
Ctra. de Granera, 43-45.
713 m

Coordenades:

41.74983
2.12036
426865
4622375
08064-300
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6924006DG2262S0001DH
Virgínia Cepero González

Edifici resultat de la unió d'una volumetria tradicional i un cos cilíndric.
El cos principal és de planta rectangular i consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana, que es troba alineada al carrer.
El cos cilíndric consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a una vessant.
Les obertures són de pedra carejada. El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat, deixant vistos els elements de ressalt.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).