Conjunts naus i casa davant estació Calaf

Anoia
Passeig de Santa Calamanda nº28. 08280 Calaf
El cojunt s'ubica entre Passeig Santa Calamanda, Av Josep Miró, i Alexandre de Riquer.
665

Coordenades:

41.73026
1.51462
376465
4620894
08031-37
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
S'haurien de realitzar treballs de manteniment en les façanes.
Inexistent
IPA: 4296
Fàcil
Residencial
Privada
6511611CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Conjunt format per dues naus, l'edifici amb funcions d'habitatge, i altres edificacions secundàries. Entre tots aquests cossos, hi ha un gran espai a cel obert, clos pels edificis i per una tanca de forja. Les naus i l'habitatge tenen un caire modernista popular.
Es troba ubicat entre el Passeig de Santa Calamanda, l'avinguda de Josep Miró, i el carrer Alexandre de Riquer.
L'edifici amb funcions d'habitatge, és de planta rectangular, i consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs es troben arrebossats. La coberta és a dues vessants ( est-oest), amb teula àrab.
La façana d'ingrés la trobem al Passeig de Santa Calamanda. S'accedia a l'habitatge a través d'una petita entrada rectangular amb els contorns motllurats. A la part superior cal destacar-hi una reixa de forja, amb la data de 1891. A cada lateral hi té una entrada de dimensions més grans i contorns motllurats que donaven a espais de magatzem. A la planta de pis, hi observem tres balcons amb una senzilla barana de forja. El central sobresurt més de la façana, i és suportat per mènsules. S'accedeix als balcons per obertures motllurades. A la zona de golfes, hi trobem tres petites obertures rectangulars.
La façana orientada al sud, té un cos adossat a la planta baixa que té funció de magatzem, i terrassa a la part superior. Cal destacar-hi la part superior amb un bonic frontó semicircular amb un gran ràfec de maons amb filades de diferents composicions. Les obertures que hi ha no presenten cap element d'interès.
Un gran pati divideix l'edifici principal de les naus. Aquest pati es troba tancat per la resta d'edificis, i pel sector sud per un mur de pedra irregular, amb reixa de forja a la part superior. L'accés realitza per una bonica entrada de forja, on al coronament d'aquest hi trobem la part més treballada, amb forma semicircular, i on destaca les inicials de "JMP".
A l'oest del conjunt, destaquen dues naus de planta rectangular, de grans dimensions. Es troben unides pels murs, i destaquen sobretot per la façana d'ingrés, ja que la resta d'elements que trobem a la resta de façanes, no tenen cap rellevància arquitectònica. L'accés orientat al sud, presenta dues entrades de grans dimensions amb arcs escarsers. Un estètic paredat de maons, les uneix, diferenciant-lo de la resta del mur dels edificis. A la part superior de cada un, hi trobem una oberta circular, i coronant les façanes un frontó de línies rectes i semicircular, fet amb maons de diferents composicions.

Cal situar aquests edificis a cavall entre finals del segle XIX i principis del XX. En aquest període el passeig de Sant Joan ( que era com es coneixia l'actual passeig de Santa Calamanda), començava a estar del tot urbanitzat des de l'estació, fins a la plaça dels Arbres.