Col·lecció de materials arqueològics al MAC Vallirana

Baix Llobregat
Passeig de Santa Madrona, 39-41, 08038 Barcelona
Seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), a Montjuïc
174m

Coordenades:

41.38792
1.93197
410705
4582372
08295-741
Patrimoni moble
Col·lecció
Neolític
Edats dels Metalls
Bo
Legal i física
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
BCIN pel Decret 474/1962 de museus
Fàcil
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Fons diversos de materials arqueològics procedents d'alguns dels jaciments del terme municipal de Vallirana, que es conserven a la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). Els jaciments en qüestió són tres: la cova Bonica, la cova de la Fou d'en Montané i les coves de Sota Penya II i III. Els materials de la cova Bonica es corresponen amb atuells, punxons, punyals i destrals, així com restes òssies, fusaioles i fragments de ceràmica (també bols i vasos). La seva cronologia abarca des del Neolític Antic Cardial fins a l'Edat del Bronze (5500-650 a.C.). De la cova de la Fou d'en Montané hi ha diversos fragments de ceràmica que abarquen la mateixa cronologia que en el cas de la cova Bonica. Pel que fa a les coves de Sota Penya, s'han documentat diversos atuells datats entre el Neolític Antic Cardial i el Bronze Antic-Mig (5500-1200 a.C.).

Aquesta col·lecció és considerada BCIN pel Decret 474/1962, de l'1 de març, per el que determinats museus (i els seus fons) són declarats monuments historico-artístics.

La procedència d'aquests materials correspon a diverses intervencions arqueològiques en el cas de la cova Bonica, així com a prospeccions efectuades durant els anys 30 per Serra Ràfols (coves de Sota Penya). La cova de la Fou d'en Montané fou prospeccionada amb intenció arqueològica l'any 1936.

BALDELLOU, Vicente (1974). "Los materiales arqueológicos de la Cova Bonica de Vallirana (Barcelona)". Revista Ampurias (Barcelona), 36, p. 1-19. CCAA. Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. Font: fons documental del Museu d'Arqueologia de Catalunya.