Casetes de Can Vall-llosera Balenyà

Osona
C. Sol, 4-6

Coordenades:

41.81619
2.23647
436584
4629650
08017-142
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
XX
Dolent
Pateixen deficiències estructurals, agreujades pel seu estat d'abandonament.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
6798113DG3269N0001SQ / 6798114DG3269N0001ZQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les casetes de Can Vall-llosera van construir-se a principi del segle XX sota la influència de l'estètica modernista. Són dues cases entre mitgeres de petites dimensions, bastides seguint la mateixa tipologia. Tenen un sol nivell d'alçat amb la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis presenta tres obertures d'arc pla arrebossat, amb motius pintats a la llinda. La part superior de la façana està rematada per una cornisa dentada, des d'on arrenca un capcer de formes geomètriques, amb decoració pintada al centre. El tractament dels murs és arrebossat i pintat.