Cases de Munt Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1800 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.97047
  2.23438
  436564
  4646781
  08100-95
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01400020
  Jordi Compte

  Les Cases de Munt es troben situades al·límit d'un pla elevat al nord del Rimentol, al nord-oest de les Cases d'Avall.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per tres volums adossats, el central de menors dimensions i amb els nivells de planta baixa, i primer pis, i els dos laterals també amb el nivell de golfes. El volum que es troba a l'est es troba completament reformat i no conserva elements originals. Els altres dos volums estan bastits amb murs
  arrebossats de maçoneria de pedra a la base i de tàpia a la resta. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior en el volum central i també de doble vessant tot i que amb la orientació contrària al volum oest.
  La façana principal, orientada al nord té al davant un pati tancat o lliça delimitat a l'oest per diverses estructures bastides amb murs de tàpia arrebossats amb una base de maçoneria de pedra i al nord per un mur on hi ha l'accés principal. Pròpiament a la façana i en el volum central hi ha un portal d'arc deprimit convex emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta a la planta baixa, i dues finestres emmarcades amb pedra treballada al primer pis. El volum adossat a l'oest té el nivell de planta baixa dominat per estructures adossades, forma un petit queixal a causa d'una ampliació i conté dues finestres al primer pis i dues més a les golfes.
  La façana est es troba dominada pel volum adossat a l'est i completament reformat. Darrera d'aquest, el volum oest també té una part de façana orientada a l'est, tot i que sense obertures.
  La façana sud mostra els tres volums adossats. El volum central conté una porta emmarcada amb llinda de fusta a la planta baixa i una eixida al primer pis. Al volum oest hi ha dues finestres a la planta baixa i tres a cada un dels dos nivells restants, una de les quals al primer pis amb ampit de pedra.
  La façana oest es troba dominada pel volum adossat a l'oest, que en aquesta façana conté únicament una finestra a la planta baixa i una altra al primer pis, aquesta emmarcada amb llinda de fusta i ampit de pedra motllurada. A l'esquerra de la façana hi ha les estructures adossades que tanquen la lliça per l'oest.
  Uns metres al nord-est de la masia hi ha una estructura de grans dimensions i teulada de doble vessant bastida amb murs d'obra vista.

  Les Cases de Munt es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Casasses de Munt i en el fogatge de 1497.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.