Casa Raventós
Sitges

  Garraf
  c/ de l'Aigua, 20

  Coordenades:

  41.23582
  1.81182
  400428
  4565616
  Número de fitxa
  08270-23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XIX
  Any
  1823
  Estat de conservació
  Bo
  El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana i l'obligació d'emprar els colors originals en les actuacions futures.
  Protecció
  Legal
  Pla Especial, 23. 2006.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 62233DF0605N
  Autoria de la fitxa
  Núria Nolasco Azuaga

  Edifici de tres plantes d'alçada (pb + 2p) i un probable àtic, que constitueix un bon exemple d'arquitectura popular de mestre d'obres. La façana presenta dues obertures a cada nivell que, en la planta baixa, es corresponen a un portal d'entrada i un finestral, ambdós amb els brancals i les llindes de pedra. La clau de l'arc rebaixat que conforma la porta mostra un relleu en el que s'identifiquen les inicials "A" i "V" entrecreuades, sobre la data de 1823. Aquest ras de la finca consta també d'un petit sòcol de carreus.
  En el primer pis, les obertures s'estructuren en un balcó corregut amb la volada conformada per llosanes de pedra motllurades i la barana de ferro ornamentada amb un sòcol de volutes confrontades i un fris d'oves situat sota el passamà. La segona planta consta de dos balcons ampitats amb les baranes constituïdes per balustres de terra cuita.
  Tots els nivells de forjat es tradueixen a la façana mitjançant senzilles cornises. En el coronament, la cornisa motllurada és de majors dimensions i se situa per sota de la balustrada del terrat. S'observa un cos construït lleugerament endarrerit del frontis.
  En la banda dreta del frontis figura un plafó constituït per quatre rajoles policromes en les que es llegeix el text "Casa on el mestre Gabriel Pallarès Roig portà a terme la seva profitosa obra musical".

  Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.

  Malgrat que l'aixecament de l'edifici data de l'any 1823, la seva fesomia actual és resultant, en bona part, d'una reforma realitzada el 1855. Aquesta operació resta testimoniada en els expedients d'obra de l'Arxiu Municipal de Sitges, en els que hi figura la sol·licitud de llicència d'obres cursada el 23 de març d'aquest any.
  L'edifici fou també residència del compositor Gabriel Pallarès Roig.

  Arxiu Històric Municipal de Sitges.
  COLL, I. (2001) "Arquitectura de Sitges. 1800-1930". Sitges.
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)