Casa Piñol Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Ramon Freixes, 12

Coordenades:

41.34173
1.69984
391220
4577509
08305-94
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Si:IPA 5023
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13315CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Casa entremitgeres de planta rectangular amb la coberta de teules àrabs a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal; consta de planta baixa i pis.
Planta baixa amb la porta d'accés al lateral dret d'arc de mig punt i trencaaigües resseguint l'arc de mig punt. Al seu costat, trobem una obertura d'arc carpanell i amb el mateix tipus de trencaaigües que la porta d'accés.
A la planta pis, hi ha un balcó d'obertura única adintellada amb barana de ferro, amb motllura al seu voltant, curvilínia en la part superior. Al seu damunt hi ha un orifici de ventilació. Parament llis, amb cornisa per separar la planta baixa del priomer pis i coronament amb el capcer entretellat.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.