Casa Pau Feliu Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 22

Coordenades:

41.34467
1.69811
391080
4577837
08305-50
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
1869
Felicià Sallent i Pujador
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4979
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 13310CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres, de planta sensiblement quadrada, compost d'un cos central amb semisoterrani, planta baixa sobreaixecada, dos pisos i golfes amb tres crugies perpendiculars a la façana i dos cossos laterals amb planta baixa i pis. Coberta del cos central a dues aigües i cobertes planes als cossos laterals.
La façana principal està composada simètricament seguint cinc eixos verticals. Portal principal a la planta baixa, adintellada amb una finestra a cada costat, també adintellades i a amb reixa de ferro. Als cossos laterals hi ha dos portals més. A la planta pis hi ha un balcó corregut amb barana de ferro i amb tres obertures, totes adintellades i balcons ampitadors d'arc de mig punt als cossos laterals. A la segona planta hi ha tres balcons amb barana de ferro. A les golfes les obertures són rectangulars. El coronament de la façana és amb cornisa i barana de balustrada.

Construïda l'any 1869 segons projecte del mestre d'obres vilafranquí, Felicià Sallent i Pujador.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.