Casa carrer Castell 8 Talamanca

Bages
Casa del carrer Castell 8, 08279 Talamanca
Carrer del Castell 8, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73853
1.97654
414893
4621252
08277-66
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 53505DG1251S
Quim Serdà Manau

Edifici de planta rectangular entre mitjanes, amb coberta a dues aigües i el carener paral·lel a la façana. Presenta planta baixa i primer pis segons la distribució original, més un segon pis aixecat modernament i que trenca la línia d'alçada de les cases d'aquest carrer. El parament, d'obra nova, és fet a base de pedruscall repartit irregularment per tota la façana. Cal destacar unes primeres filades de pedra força desgastada a l'alçada de la planta baixa que podrien correspondre a les originals. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal coronat per una llinda monolítica de grans dimensions que té gravada la data de 1746. El portal està emmarcat, a la seva part baixa, per una banqueta que precedeix l'entrada. En aquesta planta baixa acompanyen al portal tres petites finestres amb llinda de pedra i brancals formats per un petit carreu rectangular ben escairats. A l'alçada del primer pis hi ha dos balcons de nova factura, un amb la peanya sostinguda per dues mènsules. El segon pis, tot de nova factura, presenta un gran finestral rectangular i una petita finestra amb llinda de pedra. Interiorment s'ha observat una arcada de mig punt als baixos.

L'espai situat entre el Castell i l'Església de Santa Maria correspon al nucli més antic del poble. Es tracte d'un espai doblement protegit; d'una banda pel castell, i de l'altra, per la proximitat de l'església, del seu espai inviolable i la sagrera. És es aquest espai on, durant la repoblació del segle XI, alguns colons s'agrupen tot establint-hi el seu lloc de residència, mentre que altres es dispersen en petits masos per la zona. Les cases estaven adaptades a la forma del terreny i disposades a ambdós costats d'un carrer longitudinal, en el qual les parets de les cases servien de muralla protectora del poblat. Moltes vegades, el mateix carrer podia tancar-se pels seus extrems i fer del carrer un pati interior. VALDENEBRO (1997:59) Dels cossos bastits en aquest període no se'n conserva cap, ja que els materials de construcció no eren gaire sofisticats; paret seca, trossos de fusta i palla de poca consistència. A més, la crisi econòmica i demogràfica del XIV portaria a l'abandonament d'alguna d'aquestes cases, accentuant-ne l'estat de deteriorament. A finals del segle XV i sobretot al XVI, superada la crisi, el creixement demogràfic experimentat per la població durant aquest període feu que la població es recuperés Els treballs al camp -vinya, cereals, horta- junt amb l'activitat ramadera, serien els eixos de l'economia familiar. De fet, el cos original de la casa està organitzat conforme el clàssic repartiment d'àrea productiva a la planta baixa i residència al primer pis, i d'acord amb el desenvolupament econòmic del poble. És a dir, al segle XVIII el conreu de la vinya té un creixement molt important. Aquesta abundància econòmica es visible avui amb llurs modificacions i ampliacions arquitectòniques, adquirint les cases l'aspecte i fisonomia actual. Prova d'això en són les dates que trobem gravades a les llindes de portals i/o finestres. A mitjans segle XX les cases del poble es trobaven en mal estat de conservació, fruït de l'abandonament, doncs progressivament el poble va perdent població un cop el món rural entre en crisi. Avui, les cases del carrer Castell estan recentment reformades, sols conservant estructures d'interès als interiors de la planta baixa.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.