Casa carrer Castell 4 Talamanca

Bages
Carrer del Castell 4, 08279 Talamanca
Carrer del Castell 4, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.73836
1.9774
414964
4621233
08277-64
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 53506DG1251S
Quim Serdà Manau

Edifici de planta rectangular amb coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. Presenta planta baixa, primer i segon pis segons la distribució original. La façana principal està encarada a migdia. El portal d'accés a la casa presenta una llinda monolítica sustentada sobre dos brancals formats per carreus ben escairats que destaquen sobre el parament de pedruscall irregular de la façana. Cal destacar que a la planta baixa trobem unes primeres filades de pedra molt desgastada que podria correspondre a la original, mentre que per damunt, hi ha filades de nova obra. Es reparteixen per els tres pisos un conjunt de finestres amb llinda de pedra i carreus ben treballats, i en algun cas, amb ampit motllurat. La façana posterior, a nord, dóna a un pati particular mitjançant unes obertures de nova factura. A llevant i a ponent la casa està adossada a les construccions veïnes. Sembla que antigament, aquesta casa i la del costat llevantí, el número 2, haurien format una mateixa vivenda, doncs així s'entén per la disposició de les finestres del segon pis, que presenten una mateixa línia constructiva, amb igual tipologia i dimensions.

L'espai situat entre el Castell i l'Església de Santa Maria correspon al nucli més antic del poble. Es tracte d'un espai doblement protegit; d'una banda pel castell, i de l'altra, per la proximitat de l'església, del seu espai inviolable i la sagrera. És es aquest espai on, durant la repoblació del segle XI, alguns colons s'agrupen tot establint-hi el seu lloc de residència, mentre que altres es dispersen en petits masos per la zona. Les cases estaven adaptades a la forma del terreny i disposades a ambdós costats d'un carrer longitudinal, en el qual les parets de les cases servien de muralla protectora del poblat. Moltes vegades, el mateix carrer podia tancar-se pels seus extrems i fer del carrer un pati interior. VALDENEBRO (1997:59) Dels cossos bastits en aquest període no se'n conserva cap, ja que els materials de construcció no eren gaire sofisticats; paret seca, trossos de fusta i palla de poca consistència. A més, la crisi econòmica i demogràfica del XIV portaria a l'abandonament d'alguna d'aquestes cases, accentuant-ne l'estat de deteriorament. A finals del segleXV i sobretot al XVI, superada la crisi, el creixement demogràfic experimentat per la població durant aquest període feu que la població es recuperés. Els treballs al camp -vinya, cereals, horta- junt amb l'activitat ramadera, serien els eixos de l'economia familiar. De fet, el cos original de la casa està organitzat conforme el clàssic repartiment d'àrea productiva a la planta baixa i residència al primer pis, i d'acord amb el desenvolupament econòmic del poble. És a dir, al segle XVIII el conreu de la vinya té un creixement molt important. Aquesta abundància econòmica es visible avui amb llurs modificacions i ampliacions arquitectòniques, adquirint les cases l'aspecte i fisonomia actual. A mitjans segle XX les cases del poble es trobaven en mal estat de conservació, fruït de l'abandonament, doncs progressivament el poble va perdent població un cop el món rural entre en crisi. Avui, les cases del carrer Castell estan recentment reformades, sols conservant estructures d'interès als interiors de la planta baixa.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.