Casa Carles Parés Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Parellada, 19

Coordenades:

41.34657
1.69926
391180
4578047
08305-132
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Contemporani
XIX
1876
Miquel Elies
Bo
Inexistent
Si:IPA 5061
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13312CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i golfes amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
La composició de la façana és d'estil neoclàssic, per la distribució simètrica i per la seva ornamentació. La planta baixa disposa de quatre portals de considerable alçada, tres dels quals han estat adaptats als nous usos comercials. L'altre és l'entrada als habitatges. En el primer pis, sobre els dos eixos centrals, hi ha un balcó corregut amb dues obertures. A cada costat, hi trobem un balcó d'obertura única. En el pis superior, hi ha quatre balcons d'obertura única. Totes les obertures dels pisos suiperiors són adintellades, amb porticons de llibret i amb un frontó triangular damunt la llinda.
A les golfes, hi ha quatre obertures dobles emmarcades per pilars amb estriacions i capitell a banda i banda.
El parament de la planta baixa és a bandes horitzontals que integren les dovellesd dels portals a saltacavall. El parament de les plantes superiors és llis amb cornises que separen cada nivell, però ens consta fotogràficament que abans era a bandes horitzontals. El coronament de la façana és amb una cornisa.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.