Casa Cañas i Mañé Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 20

  Coordenades:

  41.345
  1.6993
  391180
  4577873
  08305-85
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Noucentisme
  Modernisme
  Contemporani
  XX
  1911
  Antoni Pons i Domínguez
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5014 i 5020
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13303CF9718S
  Jordi Montlló Bolart i Jordi Petit Gil

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular que té la façana principal a la Rambla de Nostra Senyora i la façana posterior al carrer de la Palma.
  Per la Rambla de Nostra Senyora, consta de planta baixa i dos pisos. La coberta plana, en part, i a diferents aigües a la resta. Façana de composició asimètrica amb la planta baixa totalment transformada per l'ús de dependències bancàries. Presideix la planta principal una gran tribuna amb tres obertures d'arc rebaixat i balcó lateral d'obertura adintellada. La planta superior té un finestral central d'arc rebaixat i finestres laterals adintellades. Coronament escalonat d'ornamentació floral amb refosos i esgrafiat.
  Per la banda del carrer de la Palma, consta de planta baixa i dos pisos. La façana està composada simètricament exceptuant la planta baixa, que té el portal d'accés desplaçat a la dreta. Al seu costat, hi ha una obertura, totes d'arc rebaixat. En la planta principal hi ha un balcó corregut que ocupa tota l'amplada de la façana, amb dues obertures adintellades amb l'emmarcament motllurat i coronades per sengles frontons circulars sustentats per carteles. El balcó està sustentat per carteles profusament decorades i la barana és de ferro forjat amb els escaires arrodonits.
  A la segona planta hi ha dues obertures adintellades amb un ampit que sobresurt de la línia de façana i està sustentat per dues carteles. Per damunt del dintell, destaca una ornamentació geomètrica amb un medalló central llis.
  El parament és llis i està coronat per una cornisa sustentada per modillons, al damunt de la qual hi ha un ampit llis amb motiu ornamental central.

  La façana posterior es correspon amb el número 33 del carrer de La Palma.

  L'any 1911 es sol·licita un permís d'obra per modificació la façana segons projecte de l'arquitecte Antoni Pons i Domínguez. L'any 1916 hi ha un nou projecte per reformar la façana del carrer de La Palma, del mateix arquitecte.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.