Can Viladés
Òdena

  Anoia
  Camí de can Viladés
  Emplaçament
  Zona nord-oriental del terme

  Coordenades:

  41.64475
  1.66278
  388640
  4611198
  Número de fitxa
  08143 - 102
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A001000330000HQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal de Cal Viladés està composat per la masia i un conjunt de cossos
  adjunts a la casa, bastits en diferents fases, configurant un únic cos construït amb pati
  interior i barri. El barri disposa d'una portalada a la banda sud i una a la banda est que
  comuniquen amb el pati interior, situat a una cota inferior que el pati l'accés.
  Masia de planta regular orientada a llevant que consta de planta baixa, planta primera i
  unes golfes amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener
  perpendicular a la façana principal.
  Al mur de tramuntana de la masia hi ha un annex adossat de planta allargassada que
  consta de planta baixa i planta primera amb coberta a una sola vessant de teula ceràmica
  que perllonga la pendent de la coberta de la casa. Aquest annex s'estén cap a llevant amb
  un volum de factura recent comunicat amb l'anterior que consta de planta baixa i coberta
  de teula ceràmica a una sola vessant. Aquests espais allotjaven l'antiga factoria d'oli del
  conjunt i el carro. A la banda sud de la façana principal de la masia hi ha un annex adossat
  que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a una sola vessant de teula
  ceràmica.
  A la façana de migjorn de la masia hi ha un annex adossat de planta rectangular molt
  estret, amb façana al pati interior, que consta de planta baixa i planta primera. Aquest cos
  funciona com a galliner i disposa d'una terrassa a la part superior comunicada amb
  l'habitatge. Adjunt a aquest cos per la banda sud hi ha un volum de planta baixa i coberta a
  dues vessants d'embigat de fusta i xapa ondulada, amb carener perpendicular a la façana
  que dóna al pati interior. Aquest volum correspon al femer i actualment funciona com a
  magatzem.
  A la cantonada sud-oriental del pati interior es troba una edificació destinada a l'elaboració
  del vi. Aquesta edificació consta de dos volums juxtaposats i comunicats interiorment. Un
  primer volum de planta regular que consta de planta baixa i planta primera amb coberta
  ceràmica a una sola vessant i façana al pati. A la banda de llevant,un segon volum que
  consta de planta baixa i coberta a dues vessants de teula ceràmica i façana principal al camí d'accés.
  L'accés principal a la masia es produeix a través de la façana de llevant que dóna al pati
  d'accés. La planta baixa comunica amb una planta semi soterrada amb accés des del pati
  interior. La façana principal de la masia disposa d'un portal d'accés d' arc de mig punt de
  carreu de pedra i un balcó a planta primera. La llosa del balcó és de factura recent i ocupa
  tota la longitud de la façana. La llosa se sobreposa als carreus superiors de l'arc del portal i
  desvirtua l'antiga composició del casal. La façana de migjorn disposa de diferents
  obertures de tipologia i dimensió diversa, la majoria de factura recent, sense mostrar cap
  composició unitària. A través de dos portals s'accedeix a la planta semi soterrada de la
  masia.
  L'accés principal a l'habitatge es produeix per la façana de llevant. L'accés comunica el
  vestíbul de la masia des on s'accedeix a un distribuïdor, un petit bany i l'escala a la banda
  de tramuntana i al menjador i a la cuina a la banda de migjorn. A planta primera es troben
  les estances de nit.
  La crugia nord de l'habitatge està bastida sobre una roca mare. Des del distribuïdor, a
  través d'un passadís i dos trams d'escala excavats a la roca, es baixa fins arribar al celler,
  excavat a l'extrem de ponent.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, Cal Viladés és un dels masos més antics d'Òdena. L'activitat
  agrícola al mas Viladés es remunta al segle XIII, l'any 1276 amb Bernat de Viladés i l'any
  1323 amb Berenguer Viladés. El cognom de Viladés es mantindrà fins que l'any 1641,
  Eulàlia Brossa vídua de Gaspar Viladés casà amb Josep Prat. Des d'aquests moments la
  família portarà el cognom Prat però es mantindrà el nom del mas. L'any 1754 la pubilla
  Francesca Prat maridà amb Vicenç Monconill, cognom que es conserva fins l'actualitat.
  Les primeres referències documentades sobre la construcció del mas corresponen a
  principis del segle XV. L'any 1403 el mas Viladés estava format per dues masies, el mas
  Viladés Sobirà i el mas Viladés Jussà, el primer de Pere Casalmiga àlies Viladés i el segon
  de Bernat àlies Grau. Al poc temps, en Bernat Grau vendrà la seva casa i terres a Pere
  Viladés, quedant incorporada la seva casa al mas Viladés Sobirà.
  Un inventari de l'any 1642 informa sobre les característiques del mas. Segons aquest
  document, el mas estava orientat a migdia, i era presidit per un baluard on hi havia un
  bugader de pedra. Dins es trobaven els corrals i el trull per fer l'oli. Per mitjà d'un portal de
  pedra picada, s'accedia a l'interior de l'habitatge. L'entrada rebia als estadants o visitants.
  Des d'aquí es podia portar els animals grossos a l'establia i dur les càrregues d'oli a la
  botigueta de l'oli. La cuina, la botiga del blat i el celler es trobaven també en aquesta planta
  baixa. L'escala conduïa al primer pis, el qual era presidit per una sala, que distribuïa a
  quatre cambres. A la planta superior hi havia la golfa.
  La anàlisi de la morfologia de Cal Viladés i la descripció del inventari publicat per Xavier
  Jorba i Serra, permeten establir la situació del conjunt a mitjans del segle XVII. El mas
  presentaria una planta allargassada i estaria bastit adossat a una roca mare que el
  protegiria per la banda de tramuntana. L'espai corresponent al celler s'hauria excavat a la
  banda de ponent de la roca i comunicaria directament amb l'àmbit de l'entrada de
  l'habitatge. L'edifici de l'antic habitatge quedaria orientat a migdia amb un portal d'accés de
  pedra picada situat en el mur de migjorn. El portal d'accés a l'habitatge comunicava amb
  l'entrada. Des de l'entrada s'accedia a l'estable, el qual quedaria situat a la banda de
  llevant, coincidint amb l'àmbit on es conserven les antigues menjadores, i al celler quedaria
  situat a la banda de tramuntana. Des de l'entrada també s'accediria a la botiga de l'oli. La
  cuina i la botiga del blat acabarien de completar el programa de la planta baixa de l'antic
  habitatge. La cuina, la botiga del blat i l'entrada estarien ubicades a l'espai ocupat
  actualment per la nau de la planta semi soterrani, que comunica amb els antics estables i
  l'exterior.
  Un volum, definit com a baluard, presidia el conjunt. Aquest volum havia d'estar situat en
  un dels extrems de l'habitatge per poder presidir o encapçalar-lo. El baluard podria
  correspondre a l'annex de llevant de la casa, que conserva antics murs, cantonera de
  carreu de pedra i el pou al seu costat. La descripció afirma que en el baluard hi havia un
  bugader de pedra.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona