Can Rovira de la Costa Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Rovira de la Costa
  Pel camí que surt de la carretera de la Costa en direcció a can Rovira.
  713

  Coordenades:

  41.75694
  2.4168
  451517
  4622954
  08081-24
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001706100DG52C
  Virgínia Cepero González

  Antiga masia que forma part d'un conjunt d'edificacions composat per la casa, un cos afegit perpendicularment a la façana del costat esquerra, i pallers i corrals al costat dret.
  La masia és de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues aigües amb ràfec d'obra. Les façanes són de pedra lligada amb morter, arrebossades i pintades. A la façana principal la portalada d'accés és amb llinda de fusta i graó de llosa de pissarra. Les obertures, distribuïdes regularment, són de diversos tamanys, sense emmarcar i amb lleixa arrodonida.

  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081088.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.