Can Ral Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de can Ral, s/n, 08184, Palau-solità i Plegamans.
Direcció la Sagrera, travessant la riera pel camí de Can Riera, agafant el camí a mà dreta.
08156-23
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XVII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.14. BCIL.
Sí, IPA.: 27525.
Fàcil
Residencial
Privada
001513200DG20D0001LD/08155A011000140000PS
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa, planta pis i golfes. Està formada per diverses construccions annexes: corrals, corts, pallisses, era, bassa per regar l'hort, etc. Cal destacar l'arquitectura de la pallissa. EI conjunt d'aquestes construccions, juntament amb la masia, crea un pati central, tancat per un mur perimetral. L'accés a aquest pati es realitza per una porta d'arc de mig punt, amb coberta a dues vessants de teula àrab. El pati central disposa d'un pou.
L'estructura és de murs portants de maçoneria de pedra i forjats d'entrebigat de fusta.
La coberta és a dues vessants, amb poca inclinació, realitzada amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana, amb un ampli ràfec composat per tres filades en voladís.
La façana està arrebossada, deixant a la vista els carreus que envolten les diferents obertures. L'edifici té la porta d'accés d'arc de mig punt adovellat, a cada costat una finestra de forma rectangular. En el primer pis hi ha un seguit de finestres de diferents tipologies i mides, dues d'elles amb emmarcament ampit amb motllura. En la llinda de la finestra central es pot llegir la inscripció "I.H.S." gravada a la pedra. Les altres finestres més petites no presenten particular interès.
Sota la teulada s'obren tres arcades que corresponen al pis de les golfes, amb la funció d'assecador.
El paller de can Ral és un cobert, a dues vessants sobre un embigat de fusta sostingut en el seu costat obert per tres columnes de fust rodó, fetes amb fàbrica de còdols i restes d'arrebossat.
La teulada, d'escassa inclinació, es forma a partir d'una biga central de fusta, a més d'una en cada extrem, que descansen en sengles columnes. A partir d'aquestes bigues perpendiculars a la teulada se'n col·loquen d'altres horitzontal i verticalment, més primes. Les tres bigues perpendiculars sobre les columnes sobresurten per poder establir una teulada en voladís.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº1.07.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Al fogatge de l'any 1515 hi consta, per part del terme de Palau Solitar, el nom de "l'Antich Vila Real", que podria referir-se a can Ral.
En la documentació de l'any 1601 consta Joan Real com el moliner del "molí d'en Ral".

BUSQUETS I MOLAS, E. (1970) Plegamans: una història de deu segles. Barcelona.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de masies i cases rurals en sól no urbanitzable. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
VENTURA i VILA, Ll. (1985) El meu poble Palau-Solità i Plegamans. Barcelona: Planeta, cop.
ZORILLA i GINÉ, M. "Les masies (V). Can Ral". Qu4trepins. Quaderns de Cultura, 5. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.