Can Padrós Castellterçol

Moianès
C. de Sant Francesc, 6.
727 m

Coordenades:

41.75014
2.1166
426553
4622412
08064-32
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
1690
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28713.
Fàcil
Residencial
Privada
6525205DG2262N0001EI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana, que es troba alineada al carrer.
El portal és rectangular, de pedra sorrenca carejada, i presenta una llinda amb la següent inscripció: "Michel Padrós 1690" i dues llançadores esculpides, que indiquen la professió dels seus antics habitants.
Al pis superior hi ha una finestra rectangular, també de pedra carejada, amb lleixa motllurada.
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, actualment de pedra vista.

Els habitants de can Padrós, tal i com consta a la llinda del seu portal, eren paraires. L'any 1616 es va fundar el Gremi dels Paraires a Castellterçol.
La manufactura de la llana va experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).