Can Nogueres de Manyans Dosrius

Maresme
Veïnat de Gemir, 34 - Zona de Dosrius
Al sud-est del nucli urbà de Dosrius, sota les planes de can Nogueres
350m

Coordenades:

41.58177
2.42274
451881
4603503
08075-88
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001202300DG50C
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per quatre cossos adossats que li confereixen una planta rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a migdia. Consta de planta baixa i pis. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. La dovella central està gravada amb l'any 1632. A banda i banda hi ha un portal i una finestra rectangulars emmarcats amb carreus de pedra. Les obertures del pis es corresponen amb tres finestres rectangulars amb els brancals bastits amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. La finestra central presenta una espitllera a la part inferior. Al seu costat hi ha un rellotge de sol datat l'any 1878. La façana està rematada per un ràfec motllurat i tortugada ceràmica. Adossat a la banda de ponent hi ha un altre volum de planta rectangular, amb coberta de teula àrab d'un sol vessant i distribuït en dos nivells. D'aquest cos destaca un portal d'accés a la façana principal, d'arc rebaixat i amb els brancals bastits amb carrreus de pedra. Adossats a la banda de llevant hi ha dos petits volums de planta rectangular, organitzats en un sol nivell i amb teulada d'un sol vessant, tot i que el posterior la té esfondrada. El cos davanter compta amb un portal rectangular a la façana principal, protegit amb un petit voladís. La construcció presenta els paraments arrebossats. Alhora, tant la façana principal com la posterior estan emblanquinades. Davant del portal adovellat hi ha un destacable empedrat que s'està rehabilitant.

L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

La primera referència documental de la masia la trobem en el fogatge de l'any 1553, en el que apareix el topònim "Noguera". Posteriorment, en un capbreu de les rendes de Dosrius i Canyamars datat l'any 1570, hi consta en "Jaime Nogueras-Nogueras de Mayans". Poc després, en una relació titulada "Noms dels masos en que es composen la parròquia de Dosrius y Canyamas quan totes estan baix domini directe de la casa del Marquès de Castelldosrius" hi apareix "Lo Mas Nogueras de Mayans". Posteriorment, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, hi consta que tant l'any 1632 com el 1897 ja existia una casa coneguda amb aquest topònim dins del veïnat de Dosrius. I, finalment, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Pel que sembla, a la masia hi van haver masovers fins l'any 1965, moment en que passà a utilitzar-se com habitatge d'estiueig. L'any 1987, la masia fou restaurada, quedant amb l'aspecte actual.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.19/099. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Pla Especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Aprovació definitiva 20-07-1989. [Inèdit]. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017.