Can Magí de les Alzines
Òdena

  Anoia
  Camí de can Magí de les Alzines
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme

  Coordenades:

  41.60549
  1.59906
  383262
  4606923
  Número de fitxa
  08143 - 143
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.732
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009000640000HB
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Magí de les Alzines està configurat per un volum principal construït sobre un petit turó
  on es troba l'antiga masia amb un conjunt de cossos annexos adjunts, bastits en diferents
  fases, constituint un únic cos construït de gran volumetria contínua amb dos patis interiors.
  Un camí circula per la banda de ponent del turó fins arribar a una esplanada on es troba
  l'accés principal al conjunt. En aquesta esplanada hi havia dues grans alzines de les quals
  se'n conserva una. A la banda de migjorn de l'esplanada hi ha l'era i el paller i a la banda
  de llevant, el femer. A la banda nord del conjunt hi ha un conjunt hidràulic composat per
  una bassa, una sínia, un safareig i un abeurador.
  Masia de planta regular que consta de planta baixa, planta primera i unes golfes amb
  coberta de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. L'accés a
  l'habitatge es produeix a través d'un portal d'arc escarser de pedra amb datació del 1756 a
  la clau. La masia és construïda amb murs de paredat irregular, però les façanes es van
  reformar i estan revestides amb arrebossat pintat. La façana principal presenta tres
  balcons a planta primera i un rellotge de sol.
  L'edificació que tanca el pati per la banda de ponent allotja els antics corrals del mas.
  Construcció de planta allargassada de baixa amb coberta a una sola vessant de teula
  ceràmica tipus aràbiga amb quatre portes d'accés des del pati.
  A l'extrem sud-occidental del conjunt apareix una edificació de planta regular que consta de
  planta baixa i planta sota coberta amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus
  aràbiga. Construcció de factura recent construïda a mitjans del segle XX per funcionar com
  a graner.
  Totes les façanes estan arrebossades amb acabat pintat degut a la reforma realitzada en
  el segle XVIII.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Masia històrica, coneguda actualment com a Can Magí de les Alzines, va ser confessada
  en el capbreu de 1403 per Joan Palau i l'any 1535 era en mans d'Antoni Gavarró de
  l'Espelt. Segons l'autor, el mas va ser establert l'any 1484 a Antoni Gavarró. El mas viurà
  durant el segle XVI la seva etapa de màxima esplendor i estabilitat econòmica que es
  traduirà en una inversió feta per l'hereu Antoni Gavarró. L'any 1726, el mas Palau està en
  mans de Margarida Solans i Riba, vídua de Tiberi Solanes. Havia estat abans d'Emanuel
  Gavarró i abans de Francesc Gavarró.
  Amb Jaume Martí Guinglas entrà el nom de Martí a la casa. Jaume Martí es casà amb
  Margarida Gabarró fila de Josep Gabarró i Guilera. L'hereu Josep Martí Gabarró casà amb
  Antònia Ninot Ferran. L'hereu Jaume Martí Ninot ( 1880-1930) casà amb Ramona Sala
  Cazan. El seu fill Josep Martí Sala casà amb Carme Ripoll Pelfort. El seu fill, nascut l'any
  1950 és l'actual propietari.
  Segons Xavier Jorba, a l'habitatge s'hi arribava a través d'una renglera d'alzines
  disposades a banda i banda del camí. A l'ombra de les arbres caminaven des de l'era fins
  al portal del baluard de la casa. Segons el propietari, dues d'aquestes alzines eren
  fenomenals en dimensió.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona