Can Llibre del Carrer Dosrius

Maresme
Carrer de Sant Esteve, 8-10 - Canyamars
Al capdamunt del carrer, en cantonada amb la plaça de l'església de Sant Esteve
225m

Coordenades:

41.60146
2.44757
453965
4605676
08075-67
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos cossos adossats que li proporcionen una planta rectangular. Ambdós volums presenten una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i ràfecs de dents de serra. Estan distribuïts en planta baixa i pis, amb totes les obertures rectangulars, majoritàriament emmarcades amb el mateix revestiment que cobreix el parament. Del número 8 destaquen les finestres del pis. La de la banda de tramuntana presenta els brancals bastits amb carreus de pedra, la llinda plana monolítica i l'ampit de pedra motllurat. La de migdia, en canvi, compta amb l'ampit motllurat, tot i que està arrebossat. Pel que fa al número 10 destaca el portal d'accés, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats.

Si ens fixem en el topònim amb el que es coneix la casa, sembla clar que l'edifici degué pertànyer als mateixos propietaris de la masia de can Llibre de Pagès, situada a la vall de can Rimbles i originaria del segle XVI. Malgrat això, la primera referència documental directa de la construcció apareix en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.56/075.