Can Llibre de Pagès Dosrius

Maresme
Veïnat de Rimbles, 12 - Zona de Canyamars
A la banda de llevant de la vall de Can Rimbles, a l'extrem est de la Quintana de Can llibre
240m

Coordenades:

41.59326
2.46235
455191
4604758
08075-120
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
IPAC 8543
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000112200DG50D
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per diversos cossos adossats que li proporcionen una planta irregular. El volum principal està delimitat per un mur davanter de pedra (amb contraforts i barana de gelosia) que conté la terrassa on s'assenta la construcció. Aquest volum és rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana principal, orientada a migdia, presenta un portal d'arc de mig punt adovellat amb els brancals fets de carreus de pedra. La resta d'obertures són rectangulars i amb els emmarcaments de carreus de pedra també. Les façanes de llevant i ponent també compten amb finestres rectangulars emmarcades en pedra. La façana de tramuntana presenta també obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca la llinda d'una finestra, gravada amb "16 IHS 85", i la llinda d'una porta, gravada amb la data 1632. Davant d'aquesta façana es conserva l'era i un porxo rectangular amb teulada de dues vessants i embigat de fusta, amb un pilar central bastit amb carreus de pedra. Adossat a l'extrem de llevant del parament principal hi ha un volum rectangular de dues plantes, cobert amb una terrassa plana. Al seu costat hi ha el portal d'accés al pati davanter, protegit amb teulada de dues vessants. Aquest pati està delimitat per un volum rectangular amb teulada d'un sol vessant, en origen destinat a corts. Tota la construcció presenta els paraments arrebossats i pintats, amb un ràfec múltiple a la façana principal.

Dins del pati davanter hi ha un safareig i una pica de pedra. Al carener del volum principal es conserva una espadanya amb campana, tot i que refeta.

La primera referència documental de la masia la trobem en el fogatge de l'any 1497, en el que apareix el topònim "Libra". Posteriorment, en el fogatge de l'any 1515, es menciona en Joan Llibre i, en el de l'any 1553, hi consta com a "Llibre". Encara dins del segle XVI, en un capbreu de les rendes de Dosrius i Canyamars datat l'any 1570, hi apareix Hipólito Llibre del "Manso Llibre". Dins del segle XVII, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, hi consta que tant l'any 1632 com el 1897, existia una casa anomenada "Llibre" dins del veïnat de Canyamars. Les referències continuen entre els segles XVIII i XIX. En les llibretes per cobrar "Lo Reial Catastro de Dosrius y Cañamas" de l'any 1786, i en les posteriors fins l'any 1792, hi apareix el nom "Llibra". Posteriorment, la masia apareix grafiada en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. La família Fradera adquirí la finca a mitjans del segle XIX, probablement. També compraren altres propietats del municipi com les masies de can Canyamars i can Guitart a Canyamars, i can Valls a Dosrius. Era una família benestant. A mitjans dels anys 50 del segle XX, la masia va canviar de propietaris. Durant el segle XX, a la masia hi hagueren masovers.

ALBERT, Esteve (1989). La guerra civil a Canyamars (1936-1950) i els senyors de Barcelona. Argentona: L'Aixernador, p. 32. ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 111. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.51/131. SUBIÑÀ I COLL, Enric (2017). "Dosrius i Canyamars a l'edat mitjana. Una terra de pagesos". Duos Rios, núm. 3, p. 27. Http://canllibrecanyamars.blogspot.com/ [Consulta: 27-09-2017].