Can Brugueràs Dosrius

Maresme
Paratge de Can Brugueràs, 122 - Zona de Canyamars
A llevant del nucli de Canyamars, vessant sud de la serra de Vallalta, sota les Voltes dels Canyers
280m

Coordenades:

41.60117
2.4717
455975
4605631
08075-113
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
IPAC 8538
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 001713500DG50F
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per quatre cossos adossats que li proporcionen una planta irregular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, presenta tres portals d'arc rebaixat emmarcats amb carreus de pedra. La resta d'obertures es corresponen amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i les llindes planes. Les de format més gran tenen els ampits de ceràmica, mentre que les petites estan bastides amb només quatre carreus. El parament està arrebossat i emblanquinat. La façana de llevant, en canvi, deixa l'aparell de l'obra vist i compta amb una finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra i la llinda i l'ampit plans. Adossat a la façana de tramuntana hi ha un volum rectangular amb teulada d'un sol vessant, i organitzat en una única planta. Adossats a la façana de ponent hi ha dos volums auxiliars més: un primer porxo reformat i cobert amb teulada d'un sol vessant, sostinguda amb pilars i un petit cos amb el mateix tipus de coberta i distribuït en un nivell.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: can Bruguera de Canyamars.

Segons les dades consultades, la masia de can Brugueràs estaria relacionada amb la masia de can Bruguera (o can Bruguera dels Planells), situada en el límit amb el terme municipal de Mataró. En el fogatge de l'any 1515, apareix mencionat en "Joan Bruguera, àlies Rimbles". Posteriorment, segons un article publicat a la revista Duos Rios, "en el fogatge de 1553 apareixen els noms En Bruguera de les Planes i en Bruguera de Ribelles a les col·lectes de Valldeix i Canyamars, respectivament. Valgui observar que del topònim Ribelles deriva en l'actual forma Rimbles, pairalia que dóna origen a la denominació d'un dels veïnats de Canyamars. Amb el pas del temps can Bruguera de Ribelles es transformarà en can Brugueràs o també en can Bruguera de Canyamars. És obvi que l'especificació dels topònims Ribelles i Planes en el fogatge, és emprat per a diferenciar dues branques del mateix tronc genealògic -que habiten a la vall i a la muntanya de Canyamars, respectivament" (Puig, 2004: 52). La primera referència documental directa de la masia apareix en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana. En aquest document, dins del llistat corresponent a l'any 1897, apareix una casa anomenada "Brugueràs" dins del veïnat de Canyamars. Tot i això hi ha un parell de referències anteriors que es podrien referir a la masia, tot i que no es pot assegurar de cap manera. Així doncs, en una llibreta que passava revista de les terres i vinyes de Dosrius i Canyamars datada l'any 1779, hi apareix en "Salvador Bruguera de Rimbles per la vinya den Figueras" (no queda clar que aquesta menció faci referència a la casa, donat que es podria estar referint a la masia de can Rimbles també). Posteriorment, en les "Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1786", i a les posteriors fins l'any 1792, hi apareix la "casa Miquel Broguera". I, finalment, en un llibre de registre de retolació de carrers i numeració de cases del quinquenni 1860-1865, en el Veïnat de Rimbles hi consta en "Jayme Bruguera". Segons les fonts orals, can Brugueràs era la finca més gran del municipi de Dosrius, tenia entre 300 i 400 hectàrees d'extensió. A mitjans del segle XX, la finca fou adquirida per uns nous propietaris que iniciaren la urbanització de can Brugueràs (ocupava la meitat de la finca, unes 150 hectàrees de terreny). Aquesta urbanització quedà afectada pel Pla Especial del Montnegre i el Corredor, aprovat definitivament l'any 1999 per la Diputació de Barcelona. A la masia hi ha constància de masovers des de finals del segle XIX i fins a finals del segle XX (uns d'aquests masovers provenien de la masia de can Vador Joanet). Pel que fa a les reformes, durant el segle XX s'hi han fet diverses obres de manteniment i rehabilitació. En l'actualitat s'ha convertit en una casa de segona residència.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.44/124. PUIG I GIRALT, Enric (2004). "Can Bruguera dels Planells. Una aproximació a la història del mas". Duos Rios, núm. 1, p. 51-52. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. SUBIÑÀ I COLL, Enric (2017). "Dosrius i Canyamars a l'edat mitjana. Una terra de pagesos". Duos Rios, núm. 3, p. 27.