Cal Xic Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Grabuac i la Fanga, 24
A 200 m del Km 7,68 de la carretera BV-2127
282

Coordenades:

41.40512
1.66127
388102
4584595
08085-29
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1885
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA 2595)
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02200014
Miquel Gea i Bullich

Habitatge aïllat de planta quadrada i estil eclèctic. Compta amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana principal, que mira a migdia (S/SE). Sobre la teulada, en una posició lleugerament descentrada en direcció migdia, se situa una torratxa de planta quadrada i terrat pla amb finestres geminades, d'arc de mig punt, i coronament horitzontal senzill a la part superior.
L'edifici s'articula en planta baixa, planta pis i golfes. La disposició de les obertures de la façana principal s'articula de forma simètrica en base a tres eixos verticals. Únicament escapa una mica a la simetria la finestra de la planta baixa que se situa a la dreta de la porta d'entrada a l'edifici. Aquesta finestra sembla que fou modificada per convertir-la en un altre accés.
Totes les obertures estan emmarcades amb maó i compten amb arc escarser, inclús les finestres dobles de les golfes compten també amb un petit doble arc escarser. Per sobre les golfes ja hi trobem una cornisa simple i un coronament recte d'on només sobresurt la part central, ondulada, on hi ha un doble cercle que, o bé funcionà com a rellotge de sol, o bé contenia la data de construcció i les inicials del propietari.
Les obertures de la planta pis són, de fet, balcons ampitadors amb barana de balustres de terra cuita.
A la resta de façana, la composició és similar a la de la façana principal però les finestres dobles de les golfes són substituïdes per ulls de bou. La presència de maó vist és força destacable també a les cantonades de l'edifici.