Cal Turró Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria (Cal Cintet), 46
Seguint uns 600 m el camí que arrenca del Pk 15,9 de la carretera BP-2126
274

Coordenades:

41.41384
1.6789
389590
4585541
08085-27
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Contemporani
XX
1924
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA 2597)
Fàcil
Residencial
Privada
002040100CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil eclèctic propi del noucentisme, de planta quadrada amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'orienta cap al SE. Compta amb una torratxa de planta quadrada situada al centre de la teulada. En cadascuna de les cares de la torratxa hi trobem una finestra geminada amb arcs de ferradura i la part superior d'aquest element compta amb un coronament amb formes ondulades. L'edifici té planta baixa i dos pisos.
Pel que fa a la façana principal, les seves obertures s'articulen de forma simètrica en base a tres eixos verticals. A la planta baixa hi trobem l'accés principal a l'immoble, amb arc escarser envoltat per un relleu de morter decoratiu de forma allindada. A ambdós costats de l'accés esmentat se situen sengles finestrals verticals de llinda recta amb el mateix tipus de relleu de morter decoratiu a la part superior i amb reixes de ferro que alternen barres helicoïdals amb barres simples, elements curbs i aplics en forma de flor.
A nivell de la planta primera hi trobem tres obertures allindades que dónen a un balcó corregut que ocupa gran part de l'amplada de l'edifici. La barana del balcó presenta el mateix estil que les reixes de la planta baixa, amb barres rectes i helicoïdals combinades amb trams de ferro corbats i amb aplics en forma de flor. Les tres obertures d'aquest nivell tenen el seu contorn desdoblat per un relleu de morter i, sobre les respectives llindes, hi trobem una mena de guardapols ondulat que resta separat de l'accés que cobreix.
La segona planta està ocupada per tres obertures que donen accés a sengles balcons simples de poca volada. Les baranes respectives presenten el mateix estil que ja hem referit per a la barana del balcó de la planta primera i per a les reixes de la planta baixa. Com en el cas de les obertures de la planta primera, les de la planta segona també tenen el perímetre desdoblat pel relleu de morter. Sobre la cornisa hi trobem un coronament format per una barana de balustres de terra cuita que discorre entre cinc pilars, el central molt més gran i alt conté la inscripció "1924 J C" referent, òbviament, a l'any de construcció i a les inicials del propietari.
A la resta de façanes hi destaquen les llindes de maó sobre les obertures, material també present a les línies horitzontals que marquen els canvis de nivell entre plantes i a les cantonades de l'edifici.

En el moment de confecció del Mapa de Patrimoni Cultural de Font-rubí l'edifici es trobava en procés de restauració.